POLITIKA PRIVATNOSTI INTERNET TRGOVINE

Operator ove internet trgovine i davatelj usluga je sa sjedištem u Londonu, adresa 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Velika Britanija registrirana u Registru tvrtki (Companies House) pod brojem 10225593. Moguće je kontaktirati Operatera putem namjenskog obrasca za kontakt koji je dostupan na oznaci: „CONTACT” na internetskoj stranici Operatera: https://healthlabspharm.com

SADRŽAJ:

 1. OPĆE ODREDBE
 2. TEMELJE OBRADE PODATAKA
 3. SVRHA, OSNOVA, ROK I OBIM OBRADE PODATAKA U INTERNET TRGOVINI
 4. PRIMATELJI PODATAKA U INTERNET TRGOVINI
 5. PROFILIRANJE U INTERNET TRGOVINI
 6. PRAVA OSOBA NA KOJA SE PODACI ODNOSE
 7. KOLAČIĆI U INTERNET TRGOVINI, PODACI O PERFORMANSI I ANALITIKA
 8. KONAČNE ODLUKE
 1. OPĆE ODREDBE

  1. Ova politika privatnosti Internet trgovine ima informativnu prirodu, što znači da nije izvor obveza osoba na koje se podaci odnose. Politika privatnosti sadrži uglavnom pravila koja se odnose na obradu osobnih podataka od strane Administratora u Internet trgovini u opsegu u kojem Administrator pruža elektroničke usluge uz posredovanje Trgovine, uključujući osnove, svrhe i opseg obrade osobnih podataka i prava. osoba na koje se ti podaci odnose kao i informacije o opsegu primjene datoteka kolačića i analitičkih alata u Internet trgovini.
  2. Administrator osobnih podataka prikupljenih putem Internet trgovine je Operater koji je dodijeljen na početku ove politike (u daljnjem tekstu “Administrator”). Operater je administrator samo u opsegu u kojem obrađuje osobne podatke u vezi s pružanjem elektroničkih usluga. Operater obrađuje osobne podatke u vezi sa sklapanjem i završetkom kupoprodajnih ugovora samo kao jedinica obrade. Administrator osobnih podataka koji se obrađuju u vezi sa sklapanjem i ispunjavanjem Ugovora o prodaji je Prodaja, koji obrađuje osobne podatke u svrhe i prema pravilima navedenim u Politici privatnosti dostupnim na web stranici.
  3. Osoba na koju se podaci odnose može kontaktirati administratora posebno putem obrasca za kontakt.
  4. Osobne podatke administrator obrađuje u skladu s obvezujućim odredbama zakona, posebice u skladu s čl. 13. st. 1. i 2. Dispozicije Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o ukidanju Direktive 95/46/EZ (opća dispozicija o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu "RODO", "GDPR" ili "GDPR Disposition". Službeni tekst Dispozicije GDPR-a Veza
  5. Korištenje Internet trgovine, uključujući korištenje biltena, dobro je. Isto tako, davanje osobnih podataka od strane osobe koja koristi Internet trgovinu je dobrovoljno, uz rezervu dvije iznimke: (1) sklapanje ugovora s Administratorom - nepružanje, u slučajevima i opsegu naznačenim na web stranici Internet trgovine i u Propisi Internet trgovine i ova politika privatnosti, osobni podaci potrebni za sklapanje ugovora o pružanju Elektroničke usluge s Administratorom rezultiraju nedostatkom mogućnosti sklapanja ovog ugovora. Davanje osobnih podataka u takvom slučaju ako je ugovorna obveza i ako osoba na koju se podaci odnose želi sklopiti zadani ugovor s Administratorom, dužna je dati tražene podatke. Svaki put kada je opseg podataka potrebnih za sklapanje ugovora unaprijed naveden na web stranici Internet trgovine i u Pravilniku o Internet trgovini; (2) Zakonske obveze Administratora - davanje osobnih podataka je zakonski zahtjev koji proizlazi iz opće obvezujućih odredbi zakona koji Administratoru nameću obvezu obrade osobnih podataka, a u slučaju da nisu date, onemogućuje Administratoru ispunjavanje njegovih obveza.< /li>
  6. Upravitelj posebno nastoji zaštititi interese osoba na koje se osobni podaci odnose, a posebno je odgovoran i izjavljuje da se podaci koje prikuplja: (1) obrađuju u skladu sa zakonom; (2) prikupljeni u označene, zakonske svrhe i nisu predmet daljnje obrade koja nije u skladu s tim svrhama; (3) u biti točne i odgovarajuće svrhe za koje se obrađujud; (4) pohranjeni u obliku koji omogućuje identifikaciju osoba na koje se odnose, ne duže nego što je potrebno za postizanje svrhe obrade podataka i (5) obrade na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu protiv zabranjene ili nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja odgovarajućim tehničkim ili organizacijskim sredstvima.
  7. Uvažavajući prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade i rizik od povrede prava ili sloboda fizičkih osoba s različitim vjerojatnostima i težinom rizika, Administrator primjenjuje odgovarajuća tehnička i organizacijska sredstva kako bi obrada bila u skladu s s GDPR-om i tako da je to moguće dokazati. Sredstva će, kada je to potrebno, biti predmet pregleda i ažuriranja. Administrator primjenjuje tehnička sredstva koja sprječavaju dobivanje i izmjenu elektronički poslanih osobnih podataka od strane neovlaštenih osoba.
  8. Sve riječi, izrazi i kratice koje se pojavljuju u ovoj politici privatnosti i počinju velikim slovom (na primjer prodavač, operater, internetska trgovina, elektronička usluga) trebaju se razumjeti u skladu s njihovom definicijom sadržanom u dostupnim Pravilima internetske trgovine na stranicama Internet trgovine.
 2. OSNOVE OBRADE PODATAKA

  1. Upravitelj je ovlašten obrađivati ​​osobne podatke u slučajevima, kada je - iu takvom obimu, u kojem je - ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta: (1) osoba na koju se podaci odnose dala svoje privolu za obradu njegovih ili njezinih osobnih podataka za jednu ili više specifičnih svrha; (2) obrada je neophodna za izvršenje ugovora, pri čemu je strana osoba na koju se podaci odnose, prije sklapanja ugovora; (3) obrada je neophodna za ispunjenje zakonske obveze Administratora; ili (4) je obrada neophodna za svrhe koje proizlaze iz pravno opravdanih interesa koje ostvaruje administrator ili treća strana, osim u situaciji u kojoj temeljna prava i slobode dotične osobe imaju imperativnu prirodu prema tim interesima, koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, posebno kada je dotična osoba na koju se ti podaci odnose dijete.
  2. Za obradu osobnih podataka od strane Administratora svaki put je potreban barem jedan od osnovnih čimbenika navedenih u točki 2.1. Politike privatnosti Specifične osnove obrade osobnih podataka osoba koje koriste Klijente Internet trgovine od strane Administratora navedene su u sljedećoj točki Politika privatnosti - s obzirom na zadanu svrhu obrade osobnih podataka od strane Administratora.
 3. SVRHA, OSNOVA, ROK I OBIM OBRADE PODATAKA U INTERNET TRGOVINI

  1. Svaki put kada svrha, osnova, razdoblje i opseg osobnih podataka Primatelja koje obrađuje Administrator proizlaze iz radnji poduzetih u Internet trgovini od strane osobe na koju se podaci odnose.
  2. Upravitelj može obrađivati ​​osobne podatke u Internet trgovini u sljedeće svrhe, prema sljedećim pravilima, u razdobljima i u sljedećem opsegu:
   Svrha obrade podataka Pravna osnova obrade i razdoblje pohrane podataka Opseg obrade podataka
   Završavanje Ugovora o pružanju elektroničkih usluga od strane Administratora

   ili poduzimanje radnji na zahtjev osobe na koju se podaci odnose, prije sklapanja gore navedenog ugovora
   Članak 6. st. 1. slovo b) Dispozicije GDPR-a (izvršenje ugovora)

   Podaci se pohranjuju na razdoblje koje je neophodno za izvršenje, raskid ili prestanak ugovora koji je na drugi način sklopljen.
   Maksimalni opseg: ime i prezime, elektronska adresa; broj telefona: adresa za dostavu (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa stanovanja/poslovanja/sjedišta (ako je različita od adrese za dostavu).

   U slučaju Klijenta, koji nisu potrošači, Administrator može dodatno obraditi poslovnu damu i porezni broj (NIP) Primatelja usluge ili Klijenta.
   Administratorov izravni marketing Članak 6. st. 1. slovo f) Dispozicije GDPR-a (pravno opravdani interes Administratora)

   Podaci se pohranjuju za vrijeme postojanja pravno opravdanih interesa koje ostvaruje administrator, ali ne duže od razdoblja zastare potraživanja u odnosu na osobu na koju se podaci odnose, zbog poslovne djelatnosti koju vodi Administrator. Rok zastare određen je odredbama zakona, posebno građanskog zakona (osnovni rok zastare za tražbine vezane uz vođenje gospodarske djelatnosti je tri godine).

   Administrator ne smije obrađivati ​​podatke za potrebe izravnog marketinga u slučaju da osoba na koju se datum odnosi izrazi učinkovit prigovor u ovom opsegu.
   Elektronska adresa pošte, telefonski broj
   Marketing Članak 6. st. 1. slovo a) Dispozicije (privolu) GDPR-a

   Podaci se pohranjuju do trenutka povlačenja privole od strane dotične osobe za daljnju obradu podataka u tu svrhu.
   Ime, adresa elektronske pošte, telefonski broj
   Prodavatelj vodi knjigovodstvene knjige Članak 6. st. 1. slovo c) Dispozicije GDPR-a u vezi s čl. 74 sek. 2. Zakona o računovodstvu od 30. siječnja 2018. (J. Zakona iz 2018. točka 395)

   Podaci se pohranjuju na razdoblje propisano odredbama zakona koji nalažu administratoru čuvanje knjigovodstvenih knjiga (5 godina, računajući od početka godine koja slijedi nakon godine prometa na koju se podaci odnose).
   Ime i prezime; adresa prebivališta/poduzeća/sjedišta (ako se razlikuje od adrese dostave), naziv tvrtke i porezni identifikacijski broj (NIP) Klijenta.
   Utvrđivanje, traženje ili zaštita zahtjeva koje Administrator može imati ili koji bi mogli biti podignuti protiv Administratora Članak 6. st. 1. slovo f) Dispozicije GDPR-a

   Podaci se pohranjuju za vrijeme postojanja pravno opravdanih interesa koje ostvaruje Administrator, ali najduže za vrijeme zastare potraživanja u odnosu na osoba na koju se podaci odnose, zbog poslovne djelatnosti koju vodi Administrator. Zastara je određena odredbama zakona, posebice građanskog zakona (osnovni rok zastare za tražbine vezane uz obavljanje gospodarske djelatnosti je tri godine, a za kupoprodajni ugovor dvije godine).
   Ime i prezime, elektronska adresa; broj telefona: adresa za dostavu (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa stanovanja/poslovanja/sjedišta (ako je različita od adrese za dostavu).

   U slučaju Klijenta, koji nisu potrošači, Administrator može dodatno obraditi poslovnu damu i porezni broj (NIP) Klijenta.

   Svrha obrade podataka

   Završavanje Ugovora o pružanju elektroničkih usluga od strane Administratora ili poduzimanje radnji na zahtjev osobe na koju se podaci odnose, prije sklapanja gore navedenog ugovora

   Pravna osnova obrade i razdoblje pohrane podataka

   Članak 6. st. 1. slovo b) Dispozicije GDPR-a (izvršenje ugovora)

   Podaci se pohranjuju na razdoblje koje je neophodno za izvršenje, raskid ili istek drugačijeg ugovora.

   Opseg obrade podataka

   Maksimalni opseg: ime i prezime, elektronska adresa; broj telefona: adresa za dostavu (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa prebivališta/poslovanja/sjedišta (ako je različita od adrese za dostavu).

   U slučaju Klijenta, koji nisu potrošači, Administrator može dodatno obraditi poslovnu damu i porezni ID broj (NIP) Primatelja usluge ili Klijenta.

   Svrha obrade podataka

   Administratorov izravni marketing

   Pravna osnova obrade i razdoblje pohrane podataka

   Članak 6. st. 1. slovo f) Dispozicije GDPR-a (pravno opravdan interes Administratora)

   Podaci se pohranjuju za vrijeme postojanja pravno opravdanih interesa koje ostvaruje Administrator, ali najduže za vrijeme zastare potraživanja u odnosu na osobu na koju se podaci odnose, zbog poslovne djelatnosti vodi Administrator. Rok zastare određen je odredbama zakona, posebice građanskog zakona (osnovni rok zastare za tražbine vezane uz obavljanje gospodarske djelatnosti je tri godine).

   Administrator ne smije obrađivati ​​podatke u svrhu izravnog marketinga u slučaju da osoba na koju se datum odnosi izrazi učinkovit prigovor u ovom opsegu.

   Opseg obrade podataka

   Elektronska adresa pošte, telefonski broj

   Svrha obrade podataka

   Marketing

   Pravna osnova obrade i razdoblje pohrane podataka

   Članak 6. st. 1. slovo a) Dispozicije (suglasnost) GDPR-a

   Podaci se pohranjuju do trenutka povlačenja privole od strane dotične osobe za daljnju obradu podataka u tu svrhu.

   Opseg obrade podataka

   Ime, adresa elektronske pošte, telefonski broj

   Svrha obrade podataka

   Prodavatelj vodi knjigovodstvene knjige

   Pravna osnova obrade i razdoblje pohrane podataka

   Članak 6. st. 1. slovo c) Dispozicije GDPR-a u vezi s čl. 74 sek. 2. Zakona o računovodstvu od 30. siječnja 2018. (J. Zakona iz 2018. točka 395)

   Ti se podaci pohranjuju na razdoblje propisano odredbama zakona koji administratoru nalažu čuvanje knjigovodstvenih knjiga (5 godina, računajući od početka godine koja slijedi nakon godine prometa na koju se podaci odnose).< /p>

   Opseg obrade podataka

   Ime i prezime; adresa prebivališta/poduzeća/sjedišta (ako se razlikuje od adrese dostave), naziv tvrtke i porezni identifikacijski broj klijenta (NIP).

   Svrha obrade podataka

   Utvrđivanje, traženje ili zaštita tužbi koje administrator može imati ili koje bi mogle biti podignute protiv administratora

   Pravna osnova obrade i razdoblje pohrane podataka

   Članak 6. st. 1. slovo f) Dispozicije GDPR-a

   Podaci se pohranjuju za vrijeme postojanja pravno opravdanih interesa koje ostvaruje Administrator, ali najduže za vrijeme zastare potraživanja u odnosu na osobu na koju se podaci odnose, zbog poslovne djelatnosti vodi Administrator. Zastara je određena odredbama zakona, posebice građanskog zakona (osnovni rok zastare za tražbine vezane uz obavljanje gospodarske djelatnosti je tri godine, a za kupoprodajni ugovor dvije godine).

   Opseg obrade podataka

   Ime i prezime, elektronska adresa; broj telefona: adresa za dostavu (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa prebivališta/poslovanja/sjedišta (ako je različita od adrese za dostavu).

   U slučaju Klijenta, koji nisu potrošači, Administrator može dodatno obraditi poslovnu damu i porezni ID broj (NIP) Primatelja usluge ili Klijenta.

 4. PRIMATELJI PODATAKA

  1. Za pravilno funkcioniranje Internet trgovine, kao i za pružanje elektroničkih usluga potrebno je koristiti usluge vanjskih subjekata (kao što je davatelj softvera). Štoviše, s obzirom da Internet trgovinu provodi i upravlja Operater, koji organizira sklapanje kupoprodajnih ugovora između Prodavatelja i Klijenta, također je moguće dijeliti osobne podatke Prodavatelja u vezi s poduzimanjem aktivnosti vezanih uz sklapanje ugovora. Ugovor o prodaji. Administrator koristi samo usluge takvih subjekata obrade, koji osiguravaju dovoljna jamstva provedbe relevantnih tehničkih i organizacijskih sredstava, kako bi obrada udovoljila zahtjevima RODO dispozicije i štitila prava osoba na koje se podaci odnose.
  2. Pružanje podataka od strane Administratora ne događa se u svakom slučaju, a ne svim primateljima navedenim u politici privatnosti ili u kategoriji primatelja - Administrator daje podatke samo kada su neophodni za dovršetak određene svrhe obrade osobnih podataka i samo u ovom opsegu potrebnom za ispunjenje ove svrhe. Na primjer, ako klijent koristi obrazac za kontakt bez sklapanja kupoprodajnog ugovora, njegovi podaci se ne prosljeđuju Prodavatelju, osim ako to ne zahtijeva osoba na koju se podaci odnose.
  3. Osobni podaci klijenata mogu se proslijediti sljedećim primateljima ili kategoriji primatelja:
   1. pružatelji računovodstvenih usluga, pravnih i savjetodavnih usluga koji Administratoru osiguravaju računovodstvenu, pravnu ili konzultantsku podršku (osobito računovodstveni ured, odvjetničko društvo ili tvrtka za naplatu dugova) - Administrator dostavlja prikupljene osobne podatke Klijenta odabranom dobavljaču djeluje u njegovo ime samo u slučaju i u opsegu potrebnom za dovršetak određene svrhe obrade podataka, što je u skladu s ovom politikom privatnosti.
  4. Osobni podaci klijenata neće se dostavljati drugim zemljama.
 5. PROFILIRANJE U INTERNET TRGOVINI

  1. Odredba GDPR-a nameće administratoru obvezu informiranja o automatiziranom donošenju odluka, kao io profiliranju iz čl. 22 sek. 1. i 4. Dispozicije GDPR-a te - barem u tim slučajevima - relevantne informacije o pravilima poduzimanja istih, te o značenju i očekivanim posljedicama takve obrade za osobu na koju se podaci odnose. S obzirom na navedeno, administrator u ovoj točki politike privatnosti daje informacije o mogućem profiliranju.
  2. Administrator može koristiti profiliranje u Internet trgovini u svrhe izravnog marketinga, ali odluke koje Administrator donese na temelju toga ne odnose se na zaključivanje ili odbijanjesklapanje Ugovora o prodaji, odnosno mogućnost korištenja elektroničkih usluga u Internet trgovini. Učinak korištenja profiliranja u Internet trgovini može biti na primjer davanje popusta određenoj osobi, slanje koda za popust, podsjećanje na nedovršenu kupnju, slanje ponude proizvoda, koja može odgovarati interesima ili preferencijama date osobe. osobu ili joj predložiti bolje uvjete u odnosu na standardnu ​​ponudu Internet trgovine. Unatoč profiliranju, konkretna osoba je ta koja slobodno donosi odluku, želi li iskoristiti ovako dobiveni popust ili bolje uvjete i kupovati u Internet trgovini.
  3. Profiliranje u internetskoj trgovini sastoji se od automatske analize ili predviđanja ponašanja određene osobe u internetskoj trgovini, na primjer dodavanjem određenog proizvoda u košaricu, pregledavanjem određenih stranica proizvoda u internetskoj trgovini ili analizom postojeće povijesti izvršenih kupnji u Internet trgovini. Uvjet ovog profiliranja je da Administrator posjeduje osobne podatke takve osobe kako bi joj kasnije mogao poslati kod za popust.
  4. Osoba na koju se podaci odnose, ima pravo ne biti predmet odluke koja se temelji samo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje i rezultira pravnim učincima prema toj osobi ili na nju utječe na bilo koji drugačiji način.
 6. PRAVA OSOBA NA KOJA SE PODACI ODNOSE

  1. Pravo pristupa, prilagodbe, ograničenja, brisanja ili prijenosa - osoba na koju se podaci odnose, ima pravo od Administratora zahtijevati pristup svojim osobnim podacima, prilagođavati ih, brisati ("pravo na zaborav" ) ili ograničiti obradu i ima pravo prigovoriti obradi, a također ima pravo prenijeti svoje podatke. Detaljni uvjeti ili ostvarivanje gore navedenih prava navedeni su u čl. 15-21 Dispozicije GDPR-a.
  2. Pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku – osoba čije podatke obrađuje Administrator na temelju dane privole (na temelju čl. 6. st. 1. t. a.) ili čl. 9 sek. 2. slovo a) Dispozicije GDPR-a), ima pravo povući privolu u bilo kojem trenutku bez utjecaja na usklađenost s pravima obrade, koja je dana na temelju privole prije nego što je povučena. Povlačenje privole moguće je putem obrasca za kontakt ili klikom na relevantnu poveznicu u e-mail adresi.
  3. Pravo prigovora nadzornom tijelu – osoba čije podatke obrađuje Administrator ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu na način i na način utvrđen odredbama GDPR Dispozicije i poljskog zakona, posebno zakona o zaštiti osobnih prava. Nadzorno tijelo u Poljskoj je predsjednik Uprave za zaštitu osobnih podataka.
  4. Pravo na prigovor - osoba na koju se podaci odnose, ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor - iz razloga povezanih s njegovom konkretnom situacijom - protiv obrade njezinih osobnih podataka na temelju čl. 6 sek. 1 slovo e) (interes ili javne zadaće) ili f) (pravno opravdan interes administratora), uključujući profiliranje temeljeno na ovim propisima. U tom slučaju Administrator ne smije obrađivati ​​osobne podatke, osim ako dokaže postojanje važne, pravno opravdane osnove za obradu, prevladavajuće u interesu, pravima i slobodama osobe na koju se podaci odnose, odnosno osnova za utvrđivanje, pokrenuti ili zaštititi zahtjeve.
  5. Pravo na prigovor u vezi s izravnim marketingom - ako se dani osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, osoba na koju se podaci odnose, ima pravo u svakom trenutku podnijeti zahtjeve protiv obrade svojih osobnih podataka za potrebe takvog marketinga, uključujući profiliranje, u opsegu u kojem je obrada povezana s takvim izravnim marketingom.
  6. Za ispunjenje prava navedenih u ovoj točki politike privatnosti moguće je kontaktirati Administratora slanjem odgovarajuće poruke u pisanom ili elektroničkom obliku na adresu Administratora navedenu u preambuli politike privatnosti ili uz korištenje kontakt obrazac dostupan na web stranici Internet trgovine.
 7. KOLAČIĆI U INTERNET TRGOVINI, PODACI O PERFORMANSI I ANALITIKA

  1. Datoteke kolačića su mali dijelovi tekstualnih poruka u obliku tekstualnih datoteka, koje šalje poslužitelj i šalje ih osoba koja posjećuje internetsku trgovinu (na primjer na tvrdi disk računala, prijenosnog računala ili pametnog telefona). kartica – ovisno o uređaju koji posjetitelj Internet trgovine). Detaljne informacije o kolačićima i njihovoj povijesti možete pronaći ovdje: Link
  2. Operator može obraditi podatke sadržane u datotekama kolačića dok posjetiteljs koristiti Internet trgovinu u sljedeće svrhe:
   1. identifikacija klijenata prijavljenih u internetsku trgovinu i dokazivanje da su prijavljeni;
   2. pamtiti proizvode dodane u košaricu za narudžbu;
   3. pamtiti podatke iz ispunjenih obrazaca za narudžbu, upitnika ili zapise podataka u internetsku trgovinu;
   4. prilagođavanje sadržaja Internet trgovine individualnim preferencijama Davatelja usluge (na primjer u pogledu boja, veličine znakova, izgleda stranice) i optimizacija korištenja Internet trgovine;
   5. pokretanje anonimne statistike koja predstavlja način korištenja Internet trgovine;
   6. remarketing, odnosno analiziranje značajki posjetitelja internetske trgovine anonimnom analizom njihovih radnji (kao što su ponavljanje posjeta određenim web-lokacijama, ključne riječi itd.) kako bi se izradio njihov profil i pružio im oglas prilagođen očekivanim interesima, također kada posjetite druge internetske stranice u oglašivačkoj mreži Google Inc. i Facebook Ireland Ltd.;
  3. 3. Kao standard, većina internetskih preglednika dostupnih na tržištu prema zadanim postavkama prihvaća spremanje datoteka kolačića. Svatko ima mogućnost specificiranja uvjeta korištenja Cookie datoteka uz podršku podešavanja vlastitog internet preglednika. To znači da je moguće djelomično (primjerice privremeno) ili potpuno isključiti opciju spremanja kolačića - u posljednjem slučaju, međutim, to može utjecati na određene funkcionalnosti Internet trgovine (na primjer, može se činiti da je nemoguće proći kroz putanju narudžbe prema obrascu za narudžbu zbog činjenice da se proizvodi u košarici ne pamte tijekom sljedećih koraka izrade narudžbe).
  4. 4. Postavke internetskog preglednika u okviru datoteka kolačića relevantne su sa stajališta pristanka za korištenje datoteka kolačića od strane naše internet trgovine - u skladu sa zakonskim odredbama takav pristanak može biti izražen i postavkama interneta preglednik. U slučaju da se takva suglasnost ne da, postavke internetskog preglednika u opsegu datoteka kolačića treba u skladu s tim promijeniti.
  5. 5. Detaljne informacije o promjeni postavki u vezi s datotekama kolačića i njihovom pojedinačnom brisanju u najpopularnijim internetskim preglednicima dostupne su u odjeljku pomoći Internet preglednika i na sljedećim web stranicama (dovoljno je kliknuti na zadanu poveznicu):
   u pregledniku Chrome
   u pregledniku Firefox
   u pregledniku Internet Explorer < br />u pregledniku Opera
   u pregledniku Safari
   u pregledniku Microsoft Edge
  6. Administrator može koristiti usluge Google Analytics, Universal Analytics koje pruža Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Usluge pomažu administratoru analizirati promet u Internet trgovini. Prikupljeni podaci se obrađuju u okviru navedenih usluga na anonimni način (tzv. operativni podaci koji onemogućuju identifikaciju osobe) generirati statistiku koja je korisna Administratoru u Internet trgovini.Podaci su kolektivne i anonimne prirode, odnosno nemaju sadrže bilo kakve identifikacijske značajke (osobne podatke) osoba koje posjećuju web stranicu Internet trgovine. Administrator prilikom korištenja navedenih usluga u Internet trgovini prikuplja podatke kao izvore i medij privlačenja posjetitelja Internet trgovine te način njihovog ponašanja na web stranici u Internet trgovini, podatke o uređajima i preglednicima s kojih ulaze na web stranicu, IP i domenu, zemljopisne podatke i d demografski podaci (dob, spol) i interesi.
  7. Moguće je da određena osoba lako blokira dijeljenje podataka o njoj s Google Analyticsom, kao i njezine aktivnosti u Internet trgovini - u tu svrhu moguće je instalirati dodatak pregledniku koji pruža Google Inc., dostupno ovdje: Veza.
  8. Administrator može koristiti uslugu Facebookovog Pixela u internetskoj trgovini koju pruža Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska). Usluga pomaže Administratoru izmjeriti učinkovitost oglasa i saznati koje radnje poduzimaju posjetitelji Internet trgovine i tim posjetiteljima prikazati profilirane oglase. Detaljne informacije o aktivnostima Facebooka Pixel možete pronaći ispodwing Internet adresa: Veza.
  9. Moguće je upravljati Facebookovim Pixelom postavljanjem oglašavanja na nečijem računu na Facebook.com: Veza
 8. KONAČNA RJEŠENJA

  1. 1. Internet trgovina može sadržavati poveznice na druge internetske stranice. Operater potiče na upoznavanje s politikom privatnosti uspostavljenom za takve druge internetske stranice. Ova politika privatnosti odnosi se samo na Internet trgovinu Operatera.