POLITIKA PRIVATNOSTI INTERNET PRODAVNICE

Operator ove internet prodavnice i pružalac usluga je ONEBRAND TRADING LIMITED
 sa sjedištem u Chytron, 3, stan/kancelarija 301 1075, Nikozija, Kipar. Operateru je moguće kontaktirati putem namjenskog obrasca za kontakt koji je dostupan kod oznake: „KONTAKT” na Internet stranici Operatora: https://ba.healthlabs.shop/

SADRŽAJ:

 1. OPĆE ODREDBE
 2. OSNOVE OBRADE PODATAKA
 3. SVRHA, OSNOV, PERIOD I OBIM OBRADE PODATAKA U INTERNET PRODAVNICI
 4. PRIMAČI PODATAKA U INTERNET PRODAVNICI
 5. PROFILIRANJE U INTERNET PRODAVNICI
 6. PRAVA OSOBA NA KOJA SE PODACI ODNOSE
 7. KOLAČIĆI U INTERNET PRODAVNICI, PODACI O PERFORMANSI I ANALITIKA
 8. KONAČNA RJEŠENJA
 1. OPĆE ODREDBE

  1. Ova politika privatnosti Internet prodavnice ima informativnu prirodu, što znači da nije izvor obaveza osoba na koje se podaci odnose. Politika privatnosti sadrži uglavnom pravila koja se odnose na obradu ličnih podataka od strane Administratora u Internet prodavnici u obimu, u kojem Administrator pruža Elektronske usluge uz posredovanje Prodavnice, uključujući osnove, svrhe i obim obrade ličnih podataka i prava. osoba na koje se ti podaci odnose, kao i informacije o obimu primjene kolačića i analitičkih alata u Internet prodavnici.
  2. Administrator ličnih podataka prikupljenih putem Internet prodavnice je Operater koji je dodeljen na početku ove politike (u daljem tekstu „Administrator“). Operater je administrator samo u obimu u kojem obrađuje lične podatke u vezi sa pružanjem elektronskih usluga. Operater obrađuje lične podatke u vezi sa sklapanjem i završetkom kupoprodajnih ugovora samo kao jedinica obrade. Administrator ličnih podataka koji se obrađuju u vezi sa sklapanjem i ispunjavanjem Ugovora o prodaji je Prodaja, koji obrađuje lične podatke u svrhe i prema pravilima navedenim u Politici privatnosti dostupnim na web stranici.
  3. Osoba na koju se podaci odnose može kontaktirati Administratora posebno putem Kontakt forme.
  4. Lične podatke administrator obrađuje u skladu sa obavezujućim odredbama zakona, posebno u skladu sa čl.13 sec. 1. i 2. Dispozicije Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom ličnih podataka i o ukidanju Direktive 95/46/EZ (opća dispozicija o zaštiti podataka) (u daljem tekstu "RODO", "GDPR" ili "GDPR Disposition". Zvanični tekst Dispozicije GDPR-a Link
  5. Korištenje Internet trgovine, uključujući korištenje biltena, je dobrovoljno. Slično tome, davanje ličnih podataka od strane osobe koja koristi Internet prodavnicu je dobrovoljno, uz rezervu dva izuzetka: (1) zaključivanje ugovora sa Administratorom - nepružanje, u slučajevima i obimu naznačenim na web stranici Internet trgovine i u Propisi Internet prodavnice i ova politika privatnosti, lični podaci neophodni za sklapanje ugovora o pružanju Elektronske usluge sa Administratorom rezultiraju nedostatkom mogućnosti za sklapanje ovog ugovora. Davanje ličnih podataka u tom slučaju ako je to ugovorna obaveza i ako lice na koje se podaci odnose želi zaključiti dati ugovor sa Administratorom, ono je dužno dati tražene podatke. Svaki put kada je obim podataka potrebnih za sklapanje ugovora unaprijed naveden na web stranici Internet trgovine i u Pravilniku o Internet prodavnici; (2) Zakonske obaveze Administratora - davanje ličnih podataka je zakonski zahtjev koji proizilazi iz opšte obavezujućih odredaba zakona koji Administratoru nameću obavezu obrade ličnih podataka iu slučaju da nisu dati onemogućava Administratoru ispunjavanje njegovih obaveza.< /li>
  6. Administrator posebno nastoji da zaštiti interese lica na koja se lični podaci odnose, a posebno je odgovoran i izjavljuje da se podaci koje prikuplja: (1) obrađuju u skladu sa zakonom; (2) prikupljeni u označene, zakonske svrhe i nisu predmet dalje obrade koja nije u skladu sa ovim svrhama; (3) suštinski ispravne i odgovarajuće svrhe za koje se obrađuju; (4) pohranjeni u obliku koji omogućava identifikacijuosoba na koje se odnose, ne duže nego što je potrebno da se postigne svrha obrade i (5) obrade podataka na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od zabranjene ili nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja sa odgovarajućim tehničkim ili organizacionim sredstvima.
  7. Uvažavajući prirodu, obim, kontekst i svrhu obrade i rizik od povrede prava ili sloboda fizičkih lica sa različitim vjerovatnoćama i težinom rizika, Administrator primjenjuje odgovarajuća tehnička i organizaciona sredstva kako bi obrada bila u skladu sa sa GDPR-om i tako da je to moguće dokazati. Sredstva će, kada je to potrebno, biti predmet pregleda i ažuriranja. Administrator primjenjuje tehnička sredstva koja onemogućavaju dobijanje i izmjenu elektronskih poslanih ličnih podataka od strane neovlaštenih lica.
  8. Sve riječi, izrazi i akronimi koji se pojavljuju u ovoj politici privatnosti i počinju velikim slovom (na primjer Prodavac, Operater, Internet prodavnica, Elektronska usluga) treba shvatiti u skladu sa njihovom definicijom sadržanom u Pravilima Internet prodavnice dostupnih na stranicama Internet trgovine.
 2. OSNOVE OBRADE PODATAKA

  1. Administrator je ovlašten da obrađuje lične podatke u slučajevima, kada je - iu takvom obimu, u kojem je - ispunjen najmanje jedan od sljedećih uslova: (1) lice koje se tiču ​​podataka dalo svoje pristanak za obradu njegovih ili njenih ličnih podataka za jednu ili više specifičnih svrha; (2) obrada je neophodna za izvršenje ugovora, gdje je strana lice na koje se podaci odnose, prije sklapanja ugovora; (3) obrada je neophodna da bi se ispunila zakonska obaveza Administratora; ili (4) je obrada neophodna u svrhe koje proizilaze iz zakonski opravdanih interesa koje ostvaruje administrator ili treće lice, osim u situaciji u kojoj osnovna prava i slobode dotičnog lica imaju imperativnu prirodu prema tim interesima, koji zahtijevaju zaštitu ličnih podataka, posebno kada je osoba na koju se ti podaci odnose dijete.
  2. Za obradu ličnih podataka od strane Administratora svaki put je potreban barem jedan od osnovnih faktora navedenih u tački 2.1 Politike privatnosti Specifične osnove obrade ličnih podataka osoba koje koriste Klijente Internet prodavnice od strane Administratora navedene su u sljedećoj tački Politika privatnosti - u vezi sa datom svrhom obrade ličnih podataka od strane Administratora.
 3. SVRHA, OSNOVA, PERIOD I OBIM OBRADE PODATAKA U INTERNET PRODAVNICI

  1. Svaki put kada svrha, osnova, period i obim ličnih podataka Primaoca koje obrađuje Administrator proizilaze iz radnji koje u Internet prodavnici poduzima osoba na koju se podaci odnose.
  2. Administrator može obrađivati ​​lične podatke u Internet prodavnici u sljedeće svrhe, prema sljedećim pravilima, u periodima i u sljedećem obimu:
   Svrha obrade podataka Pravni osnov obrade i period čuvanja podataka Obim obrade podataka
   Zaključenje Ugovora o pružanju elektronskih usluga od strane Administratora

   ili preduzimanje radnji na zahtjev osobe na koju se podaci odnose, prije sklapanja gore navedenog ugovora
   Član 6 sec. 1 slovo b) Dispozicije GDPR-a (izvršenje ugovora)

   Podaci se čuvaju na period koji je neophodan za izvršenje, raskid ili prestanak ugovora koji je na drugi način sklopljen.
   Maksimalni obim: ime i prezime, elektronska adresa; broj telefona: adresa za dostavu (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa stanovanja/poslovanja/sjedišta (ako je različita od adrese za dostavu).

   U slučaju Klijenta, koji nisu potrošači, Administrator može dodatno obraditi poslovnu damu i PIB (NIP) Primaoca usluge ili Klijenta.
   Administratorov direktni marketing Član 6 sec. 1 slovo f) Dispozicije GDPR (pravno opravdani interes Administratora)

   Podaci se čuvaju za vrijeme postojanja pravno opravdanih interesa koje ostvaruje administrator, ali ne duže od zastare potraživanja u odnosu na lice na koje se podaci odnose, po osnovu poslovne aktivnosti koju vodi Administrator. Rok zastare je određen odredbama zakona, posebno građanskog zakonika (osnovni rok zastarelosti potraživanja u vezi sa obavljanjem privredne delatnosti je tri godine).

   Administrator ne smije obrađivati ​​podatke za potrebe direktnog marketingag u slučaju da osoba na koju se datum odnosi izrazi efektivni prigovor u ovom obimu.
   Elektronska adresa pošte, broj telefona
   Marketing Član 6 sec. 1 slovo a) GDPR dispozicije (pristanak)

   Podaci se čuvaju do trenutka povlačenja pristanka od strane dotične osobe za dalju obradu podataka u tu svrhu.
   Ime, adresa elektronske pošte, broj telefona
   Vođenje knjigovodstvenih knjiga od strane Prodavača Član 6 sec. 1 tačka c) Dispozicije GDPR-a u vezi sa čl. 74 sec. 2 Zakona o računovodstvu od 30. januara 2018. (J. Zakona iz 2018. tačka 395)

   Podaci se čuvaju na period propisan odredbama zakona koji nalažu administratoru čuvanje knjigovodstvenih knjiga (5 godine, računajući od početka godine koja slijedi nakon godine prometa na koju se podaci odnose).
   Ime i prezime; adresa prebivališta/preduzeća/sjedišta (ako se razlikuje od adrese dostave), naziv kompanije i poreski identifikacioni broj (NIP) Klijenta.
   Utvrđivanje, traženje ili zaštita potraživanja koje Administrator može imati ili koji bi mogli biti pokrenuti protiv Administratora Član 6 sec. 1. slovo f) Dispozicije GDPR

   Podaci se čuvaju za vrijeme postojanja pravno opravdanih interesa koje ostvaruje Administrator, ali ne duže od perioda zastare potraživanja u odnosu na lice koje podaci se odnose na poslovnu aktivnost koju vodi Administrator. Rok zastare je određen odredbama zakona, posebno građanskog zakonika (osnovni rok zastare za potraživanja u vezi sa obavljanjem privredne delatnosti je tri godine, a za ugovor o prodaji dve godine).
   Ime i prezime, elektronska adresa; broj telefona: adresa za dostavu (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa stanovanja/poslovanja/sjedišta (ako je različita od adrese za dostavu).

   U slučaju Klijenta, koji nisu potrošači, Administrator može dodatno obraditi poslovnu damu i PIB (NIP) Klijenta.

   Svrha obrade podataka

   Zaključenje Ugovora o pružanju elektronskih usluga od strane Administratora ili preduzimanje radnji na zahtjev osobe na koju se podaci odnose, prije sklapanja gore navedenog ugovora

   Pravni osnov obrade i period čuvanja podataka

   Član 6 sek. 1 slovo b) Dispozicije GDPR (izvršenje ugovora)

   Podaci se pohranjuju na period koji je neophodan za izvršenje, raskid ili istek drugačijeg ugovora.

   Obim obrade podataka

   Maksimalni obim: ime i prezime, elektronska adresa; broj telefona: adresa za dostavu (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa stanovanja/poslovanja/sjedišta (ako se razlikuje od adrese za dostavu).

   U slučaju Klijenta, koji nisu potrošači, Administrator može dodatno obraditi poslovnu damu i PIB (NIP) Primaoca usluge ili Klijenta.

   Svrha obrade podataka

   Administratorov direktni marketing

   Pravni osnov obrade i period čuvanja podataka

   Član 6 sek. 1 slovo f) Dispozicije GDPR-a (pravno opravdan interes Administratora)

   Podaci se čuvaju za vrijeme postojanja pravno opravdanih interesa koje ostvaruje Administrator, ali najduže za vrijeme zastare potraživanja u odnosu na lice na koje se podaci odnose, a po osnovu obavljanja djelatnosti. vodi administrator. Rok zastare je određen odredbama zakona, posebno građanskog zakonika (osnovni rok zastarelosti potraživanja u vezi sa obavljanjem privredne delatnosti je tri godine).

   Administrator ne može obrađivati ​​podatke u svrhu direktnog marketinga u slučaju da osoba na koju se datum odnosi izrazi efektivni prigovor u ovom obimu.

   Obim obrade podataka

   Elektronska adresa pošte, broj telefona

   Svrha obrade podataka

   Marketing

   Pravni osnov obrade i period čuvanja podataka

   Član 6 sek. 1 slovo a) GDPR dispozicije (saglasnost)

   Podaci se čuvaju do trenutka povlačenja pristanka od strane zainteresovane osobe za dalju obradu podataka u ovu svrhu.

   Obim obrade podataka

   Ime, adresa elektronske pošte, broj telefona

   Svrha obrade podataka

   Trčanje accountancy knjige od strane Prodavca

   Pravni osnov obrade i period čuvanja podataka

   Član 6 sek. 1 tačka c) Dispozicije GDPR-a u vezi sa čl. 74 sec. 2 zakona o računovodstvu od 30. januara 2018. (J. zakona iz 2018. tačka 395)

   Ti podaci se pohranjuju u periodu koji je propisan odredbama zakona koji nalažu administratoru čuvanje knjigovodstvenih knjiga (5 godina, računajući od početka godine koja slijedi nakon godine prometa na koju se podaci odnose).< /p>

   Obim obrade podataka

   Ime i prezime; adresa prebivališta/preduzeća/sjedišta (ako se razlikuje od adrese dostave), naziv kompanije i poreski identifikacioni broj (NIP) Klijenta.

   Svrha obrade podataka

   Utvrđivanje, traženje ili zaštita potraživanja koje Administrator može imati ili koji bi mogli biti pokrenuti protiv Administratora

   Pravni osnov obrade i period čuvanja podataka

   Član 6 sek. 1 slovo f) Dispozicije GDPR

   Podaci se čuvaju za vrijeme postojanja pravno opravdanih interesa koje ostvaruje Administrator, ali najduže za vrijeme zastare potraživanja u odnosu na lice na koje se podaci odnose, a po osnovu obavljanja djelatnosti. vodi administrator. Rok zastare je određen odredbama zakona, posebno građanskog zakonika (osnovni rok zastarelosti potraživanja u vezi sa obavljanjem privredne delatnosti je tri godine, a za ugovor o prodaji dve godine).

   Obim obrade podataka

   Ime i prezime, elektronska adresa; broj telefona: adresa za dostavu (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa stanovanja/poslovanja/sjedišta (ako se razlikuje od adrese za dostavu).

   U slučaju Klijenta, koji nisu potrošači, Administrator može dodatno obraditi poslovnu damu i PIB (NIP) Primaoca usluge ili Klijenta.

 4. PRIMATELJI PODATAKA

  1. Za pravilno funkcionisanje Internet prodavnice, kao i za pružanje elektronskih usluga potrebno je koristiti usluge eksternih subjekata (kao što je provajder softvera). Osim toga, dok Internet prodavnicu vodi i upravlja Operator, koji organizira zaključivanje kupoprodajnih ugovora između Prodavca i Klijenta, moguće je i dijeljenje ličnih podataka Prodavca u vezi s poduzimanjem aktivnosti vezanih za zaključivanje ugovora o prodaji. Ugovor o prodaji. Administrator koristi samo usluge takvih subjekata obrade, koji obezbjeđuju dovoljne garancije primjene relevantnih tehničkih i organizacionih sredstava, kako bi obrada ispunjavala zahtjeve RODO dispozicije i štitila prava lica na koja se podaci odnose.
  2. Dodavanje podataka od strane Administratora se ne dešava u svakom slučaju, a ne svim primaocima navedenim u politici privatnosti ili u kategoriji primalaca - Administrator daje podatke samo kada je to neophodno za završetak date svrhe obrade lične podatke i samo u ovom obimu potrebnom za ispunjenje ove svrhe. Na primjer, ako klijent koristi Kontakt obrazac bez sklapanja kupoprodajnog ugovora, njegovi podaci se ne prosljeđuju Prodavcu, osim ako to ne zahtijeva osoba na koju se podaci odnose.
  3. Lični podaci klijenata mogu se proslijediti sljedećim primaocima ili kategoriji primatelja:
   1. pružatelji računovodstvenih usluga, pravnih i savjetodavnih usluga koji administratoru osiguravaju računovodstvenu, pravnu ili konsultantsku podršku (posebno računovodstvena kancelarija, advokatska firma ili firma za naplatu dugova) - Administrator dostavlja prikupljene lične podatke Klijenta odabranom dobavljaču postupajući u njegovo ime samo u slučaju i u obimu potrebnom za dovršetak određene svrhe obrade podataka, što je u skladu sa ovom politikom privatnosti.
  4. Lični podaci klijenata neće biti dostavljeni drugim zemljama.
 5. PROFILIRANJE U INTERNET PRODAVNICI

  1. Odredba GDPR nameće administratoru obavezu informiranja o automatiziranom donošenju odluka, kao io profiliranju iz čl. 22 sec. 1. i 4. Dispozicije GDPR i - barem u ovim slučajevima - relevantne informacije o pravilima njihovog poduzimanja, te o značenju i očekivanim posljedicama takve obrade za osobu na koju se podaci odnose. Imajući u vidu gore navedeno, Administrator u ovoj tački politike privatnosti daje informacije u vezi sa mogućim profilisanjem.
  2. Administrator može koristiti profiliranje u Internet prodavnici u svrhe direktnog marketinga, ali odluke koje Administrator donese po tom osnovu ne odnose se na zaključivanje ili odbijanje zaključivanja Ugovora o prodaji, odnosno mogućnost korištenja Elektronskih usluga u Internet Store. Učinak korištenja profiliranja u Internet prodavnici može biti na primjer davanje popusta određenoj osobi, slanje koda za popust, podsjećanje na nedovršenu kupovinu, slanje ponude proizvoda, koja može odgovarati interesima ili preferencijama datog lice ili mu predložiti bolje uslove u odnosu na standardnu ​​ponudu Internet prodavnice. Uprkos profilisanju, konkretna osoba je ta koja slobodno odlučuje da li želi da iskoristi popust koji je dobio na ovaj način ili bolje uslove i obavi kupovinu u Internet prodavnici.
  3. Profiliranje u Internet prodavnici sastoji se od automatske analize ili predviđanja ponašanja određene osobe u Internet prodavnici, na primjer dodavanjem određenog proizvoda u korpu, pregledavanjem određenih stranica proizvoda u Internet prodavnici ili analizom postojeće istorije izvršenih kupovina u Internet prodavnici. Uslov ovog profilisanja je da Administrator posjeduje lične podatke takve osobe kako bi joj kasnije mogao poslati kod za popust.
  4. Osoba na koju se podaci odnose, ima pravo da ne bude predmet odluke koja se zasniva samo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje i rezultira pravnim efektima prema ovoj osobi ili utiče na nju na bilo koji drugi način.
 6. PRAVA OSOBA NA KOJA SE PODACI ODNOSE

  1. Pravo pristupa, prilagođavanja, ograničenja, brisanja ili prijenosa – osoba na koju se podaci odnose, ima pravo od Administratora tražiti pristup svojim ličnim podacima, prilagođavati ih, brisati („pravo na zaborav“ ) ili ograničiti obradu i ima pravo prigovoriti na obradu, a također ima pravo prenijeti svoje podatke. Detaljni uslovi ili ostvarivanje gore navedenih prava navedeni su u čl. 15-21 Dispozicije GDPR-a.
  2. Pravo na povlačenje saglasnosti u bilo kom trenutku – lice čije podatke obrađuje Administrator na osnovu date saglasnosti (na osnovu čl. 6 st. 1 slovo a) ili čl. 9 sek. 2. slovo a) Dispozicije GDPR-a), ima pravo povući pristanak u bilo kojem trenutku bez utjecaja na usklađenost s pravima obrade, koja je data na osnovu pristanka prije nego što je povučena. Povlačenje pristanka moguće je putem Kontakt forme ili klikom na odgovarajući link u e-mail adresi.
  3. Pravo prigovora nadzornom tijelu – lice čije podatke obrađuje Administrator ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu na način i na način utvrđen odredbama GDPR dispozicije i poljski zakon, posebno zakon o zaštiti ličnih prava. Nadzorno tijelo u Poljskoj je predsjednik Uprave za zaštitu ličnih podataka.
  4. Pravo na prigovor - osoba na koju se podaci odnose, ima pravo u svakom trenutku da uloži prigovor - iz razloga povezanih sa njegovom konkretnom situacijom - protiv obrade njegovih ličnih podataka na osnovu čl. 6 sek. 1 slovo e) (interes ili javni zadaci) ili f) (pravno opravdan interes administratora), uključujući profilisanje na osnovu ovih propisa. U tom slučaju Administratoru nije dozvoljeno da obrađuje lične podatke, osim ako dokaže postojanje važnog, pravno opravdanog osnova za obradu, preovlađujućeg u interesu, pravima i slobodama lica na koje se podaci odnose, ili osnova za utvrđivanje, pokrenuti ili zaštititi zahtjeve.
  5. Pravo na prigovor u vezi sa direktnim marketingom - ako se dati lični podaci obrađuju za potrebe direktnog marketinga, osoba na koju se podaci odnose, ima pravo da u svakom trenutku ima tužbe protiv obrade svojih ličnih podataka za potrebe takvog marketinga, uključujući profiliranje, u obimu u kojem je obrada povezana sa takvim direktnim marketingom.
  6. Za ispunjenje prava navedenih u ovoj stavci politike privatnosti moguće je kontaktirati Administratora slanjem odgovarajuće poruke u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu Administratora navedenu u preambuli politike privatnosti ili uz korištenje kontakt obrazac dostupan na web stranici Internet trgovine.
 7. KOLAČIĆI U INTERNET PRODAVNICI, PODACI O PERFORMANSI I ANALITIKA

  1. Datoteke kolačića su mali dijelovi tekstualnih poruka u obliku tekstualnih datoteka, koje šalje server i šalje ih osoba koja posjećuje Internet prodavnicu (na primjer na hard disk računara, laptopa ili fleš pametnog telefona kartica - zavisno od uređaja koji koristi posetilac Internet prodavnice). Detaljne informacije o kolačićima i njihovoj historiji možete pronaći ovdje: Link
  2. Operator može obraditi podatke sadržane u datotekama kolačića dok posjetitelji koriste Internet prodavnicu u sljedeće svrhe:
   1. identifikacija klijenata kao loregistrovani u Internet prodavnici i pokazuju da su prijavljeni;
   2. pamćenje proizvoda dodatih u korpu za narudžbu;
   3. pamćenje podataka iz ispunjenih obrazaca za narudžbu, upitnika ili evidentiranje podataka u Internet prodavnici;
   4. prilagođavanje sadržaja Internet prodavnice individualnim preferencijama Pružaoca usluga (na primjer u pogledu boja, veličine znakova, izgleda stranice) i optimizacija korištenja Internet trgovine;
   5. pokretanje anonimne statistike koja predstavlja način korištenja Internet trgovine;
   6. remarketing, odnosno analiziranje karakteristika posjetitelja Internet trgovine anonimnom analizom njihovih radnji (kao što su ponovljene posjete određenim stranicama, ključne riječi itd.) kako bi kreirali svoj profil i pružili im oglase prilagođene očekivanim interesima, također kada posjetite druge internetske stranice u reklamnoj mreži Google Inc. i Facebook Ireland Ltd.;
  3. 3. Kao standard, većina internet pretraživača dostupnih na tržištu podrazumevano prihvata čuvanje datoteka kolačića. Svako ima mogućnost specificiranja uslova korišćenja Cookie fajlova uz podršku podešavanja sopstvenog internet pretraživača. To znači da je moguće ograničiti djelomično (na primjer privremeno) ili potpuno isključiti opciju spremanja kolačića - u posljednjem slučaju, međutim, to može utjecati na određene funkcionalnosti Internet trgovine (na primjer, može se činiti da je nemoguće proći kroz putanju narudžbe po Obrascu za narudžbu zbog činjenice da se proizvodi u korpi ne pamte tokom narednih koraka pravljenja narudžbe).
  4. 4. Postavke internet pretraživača u okviru datoteka kolačića relevantne su sa stanovišta pristanka za korištenje datoteka kolačića od strane naše internet trgovine - u skladu sa zakonskim odredbama takva saglasnost može biti izražena i postavkama interneta. Pretraživač. U slučaju da takva saglasnost nije data, potrebno je u skladu s tim promijeniti postavke internet pretraživača u okviru Cookie datoteka.
  5. 5. Detaljne informacije o promjeni postavki u vezi s datotekama kolačića i njihovom pojedinačnom brisanju u najpopularnijim internet pretraživačima dostupne su u odjeljku pomoći Internet preglednika i na sljedećim web stranicama (dovoljno je kliknuti na dati link):

   a href="http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647">u pregledniku Chrome
   u Firefox pretraživaču < br>u pregledniku Internet Explorer
   < a href="https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies">u pretraživaču Opera
   u pregledniku Safari
   u Microsoft Edge pretraživaču
  6. Administrator može koristiti usluge Google Analytics, Universal Analytics koje pruža Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Usluge pomažu Administratoru da analizira promet u Internet prodavnici. Prikupljeni podaci se obrađuju u okviru navedenih usluga na anoniman način (tzv. operativni podaci koji onemogućavaju identifikaciju osobe) generišu statistiku od pomoći Administratoru u Internet prodavnici.Podaci su kolektivne i anonimne prirode, odnosno nemaju sadrže bilo koje identifikacijske karakteristike (lične podatke) osoba koje posjećuju web stranicu Internet trgovine. Administrator prilikom korištenja navedenih usluga u Internet prodavnici prikuplja podatke kao što su izvori i medij privlačenja posjetitelja Internet trgovine i način njihovog ponašanja na web stranici u Internet prodavnici, informacije o uređajima i preglednicima sa kojih ulaze na web stranicu, IP i domenu, geografski podaci i d demografske podatke (starost, pol) i interesovanja.
  7. Moguće je da određena osoba lako blokira dijeljenje informacija o njoj sa Google Analytics, kao i njene aktivnosti u Internet prodavnici - u tu svrhu moguće je instalirati dodatak u pretraživač koji pruža Google Inc., dostupno ovdje: Link.
  8. Administrator može koristiti uslugu Facebook-ovog Pixela u Internet prodavnici koju pruža Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska). Servis pomaže Administratoru da izmeri efikasnost reklama i sazna koje radnje rade posetioci Internet prodavnice i tim posetiocima prikaže profilisane oglase. Detaljne informacije o aktivnostima Facebook Pixela možete pronaći na sljedećoj internet adresi: Link.
  9. Moguće je upravljati Facebookovim Pixelom postavljanjem reklamiranja na nečijem računu na Facebook.com: Link
 8. KONAČNA RJEŠENJA

  1. 1. Internet prodavnica može sadržati veze ka drugim internet sajtovima. Operater potiče da se upoznate sa politikom privatnosti koja je uspostavljena za takve druge internet stranice. Ova politika privatnosti odnosi se samo na Internet prodavnicu Operatora.

ONEBRAND TRADING LIMITED
Chytron, 3
Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus
+48 785 678 687
info@healthlabs.shop