SADRŽAJ:

 1. ŽALBE NA PROIZVODE
 2. POSEBNA GARANCIJA ZADOVOLJSTVA
 3. ODRAKA PRAVA OD SPORAZUMA
 1. ŽALBE NA PROIZVODE

  1. Osnova i obim odgovornosti Prodavca prema Klijentu, ako prodati Proizvod ima fizički ili pravni nedostatak (garanciju) navedeni su u opšte obavezujućim odredbama zakona, posebno u Građanskom zakoniku (čl. 556-576 Građanskog zakona). kod).
  2. Prodavac je dužan da Klijentu obezbedi proizvod bez nedostataka. Detaljne informacije o odgovornosti Prodavca za nedostatke Proizvoda i pravima Klijenta navedene su na web stranici Internet trgovine, u oznakama za reklamacije.
  3. Prigovor Klijent treba podnijeti Operatoru. Prigovor se može podnijeti elektronskim putem putem Kontakt forme.
  4. Preporučuje se da Klijent u opisu reklamacije navede sledeće informacije: (1) podatke i okolnosti u vezi sa predmetom reklamacije, posebno vrstu i datum kvara; (2) traženje metode usklađivanja Proizvoda sa Ugovorom o prodaji ili izjavom o smanjenju cijene ili odustajanju od Ugovora o prodaji; (3) kontakt podatke podnosioca žalbe i (4) broj narudžbe - to će olakšati i ubrzati razmatranje reklamacije od strane Prodavca. Zahtjevi navedeni u prethodnoj rečenici su samo preporuke i ne utiču na djelotvornost podnesenih pritužbi drugačije nego u preporučenom opisu.
  5. Prodavac će odgovoriti na prigovor Klijenta odmah, a najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana podnošenja reklamacije. O načinu rješavanja uloženog prigovora Prodavac će pojedinačno obavijestiti Klijenta ili će to učiniti preko Operatera. Ako je Klijent, koji je potrošač, zahtijevao zamjenu stvari ili otklanjanje kvara ili je dao izjavu o sniženju cijene, navodeći iznos za koji se cijena snižava, a Prodavac nije odgovorio na potraživanje u roku od 14 kalendarskih dana, smatra se da je tužbeni zahtjev priznao kao razuman.
  6. Klijent, koji ostvaruje prava iz garancije, dužan je da pokvareni proizvod dostavi na adresu: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Velika Britanija. U slučaju Klijenta koji je potrošač, trošak pružanja Proizvoda snosi Prodavac, u slučaju Klijenta koji nije potrošač trošak isporuke snosi Klijent.
 2. POSEBNA GARANCIJA ZADOVOLJSTVA

  1. Prodavac daje posebnu garanciju zadovoljstva koja se sastoji u tome da u slučaju da Klijent nije zadovoljan proizvodom, ima pravo da da ponudu za raskid Ugovora o prodaji. U slučaju da je Ugovor o prodaji pokrivao više od jednog proizvoda i Klijent je ovlašten da koristi Posebnu garanciju Zadovoljstvo samo u odnosu na određene Proizvode obuhvaćene ovim Ugovorom, kada će ponuda za raskid Ugovora o prodaji biti samo djelomična i odnosiće se samo na na takve određene proizvode.
  2. Klijent naveden u tački 7.1. imaće pravo da koristi Posebnu garanciju u roku od 21 dana od datuma navedenog u tački 5.4 Uredbe.
  3. Klijent naveden u tački 7.1. će imati pravo da koristi Posebnu garanciju zadovoljstva samo jednom u odnosu na svaki od ponuđenih proizvoda. Posebna garancija zadovoljstva odnosi se samo na prvi kupoprodajni ugovor, čiji je predmet bio dati proizvod i ne pokriva svaki sljedeći kupoprodajni ugovor, čiji je predmet takav proizvod.
  4. Klijent naveden u tački 7.1. imaće pravo da koristi Posebnu garanciju zadovoljstva samo u slučaju da su ispunjeni sledeći uslovi:
   1. Klijent je koristio Proizvod barem jednom;
   2. Klijent je koristio Proizvod u skladu sa priloženim smjernicama za korištenje, a posebno nije prekoračio preporučene doze Proizvoda,
  5. Za korištenje Posebne garancije zadovoljstva, Klijent naveden u tački 7.1. treba:
   1. dostavite relevantnu izjavu o namjeri korištenja posebne garancije zadovoljstva putem kontakt forme,
   2. navedite sljedeće podatke putem Kontakt obrasca: broj narudžbe, ime i prezime, ulica i kućni broj, grad, poštanski broj, broj telefona koji ste dobili prilikom narudžbe, broj bankovnog računa, broj kupljenih paketa, ukupan iznos kupovine, datum isporuke, datum narudžbe, težina prije tretmana, težina nakon tretmana, broj kalorija unesenih dnevno, količina tečnostiuzeto po danu, opis upotrebe proizvoda, uočeni efekti dodatka Samo podnošenje svih gore navedenih izjava i dovršetak aktivnosti će biti jednako davanju ponude za raskid Ugovora o prodaji.
  6. Operator će u roku od 30 dana od dana davanja izjava i dostavljanja podataka navedenih u tački 7.5 analizirati poslatu ponudu i podatke i obavijestiti Klijenta o prihvatanju ili odbijanju.
  7. U slučaju da Klijent koristi Posebnu garanciju zadovoljstva, Prodavac će Klijentu vratiti cijenu ovog Proizvoda, ali isključujući troškove isporuke Proizvoda. U slučaju da je Klijent naveden u tački 7.1. na osnovu jednog kupoprodajnog ugovora, kupio više od jednog proizvoda, tada će mu Prodavac vratiti samo cijenu jednog artikla proizvoda. Povrat cijene će se dogoditi u roku od 14 dana od obavještavanja Klijenta o prihvatanju ponude Ugovora o prodaji.
  8. Odredbe ove stavke ne odnose se niti mijenjaju odredbe zakona ili odredbi Pravilnika o odgovornosti Prodavca za nedostatke takvih stvari.
 3. OTKAZIVANJE PRAVA OD SPORAZUMA

  1. Potrošač, koji je sklopio ugovor na daljinu, može odustati od ugovora u roku od 14 kalendarskih dana bez navođenja razloga i bez snošenja troškova, osim troškova navedenih u tački 9.8. Uredbe. Za održavanje roka dovoljno je poslati izjavu prije isteka. Izjavu o odustajanju od ugovora dostaviti Prodavcu direktno ili preko Operatera. Izjava se može podnijeti na primjer:
   1. pismeno na adresu Operatera navedenu u Pravilniku o uvodu; ili
   2. elektronski putem obrasca za kontakt.
  2. Uzorak obrasca odustajanja od ugovora nalazi se u prilogu br. 2 Zakona o pravima potrošača, a dodatno je dostupan u tački 11. Pravilnika i na web stranici Internet prodavnice u obeleživaču koji se odnosi na odustajanje od ugovora. . Potrošač može koristiti obrazac, ali nije obavezan.
  3. Rok za odustajanje od ugovora počinje:
   1. za ugovor, na osnovu kojeg Prodavac izdaje Proizvod i dužan je prenijeti vlasništvo na isti (npr. Ugovor o prodaji) - od trenutka preuzimanja Proizvoda u vlasništvo od strane potrošača ili trećeg lica naznačeno od nego, različit od nosioca iu slučaju of ugovor, koji: (1) pokriva mnoge Proizvode, koji se isporučuju odvojeno, u serijama ili u dijelovima - od trenutka preuzimanja posljednjeg Proizvoda u posjed, serija ili dio (2) se sastoji u redovnom obezbjeđivanju Proizvoda za određeno vrijeme - od trenutka preuzimanja prvog Proizvoda u posjed.
   2. za ostale ugovore - od dana zaključenja Ugovora.
  4. U slučaju odustajanja od ugovora sklopljenog na daljinu, smatra se da ugovor nije zaključen.
  5. Prodavac je dužan da potrošaču, odmah, a najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana prijema izjave potrošača o odustajanju od ugovora, vrati sva plaćanja koja je sam izvršio, uključujući i troškove isporuke proizvoda ( osim dodatnih troškova koji proizlaze iz izbora isporuke datog potrošača, različitog od najjeftinijeg načina isporuke koji je dostupan u Internet prodavnici). Prodavatelj vraća uplatu korištenjem istog načina plaćanja koji koristi potrošač, osim ako je potrošač izričito pristao na drugačiji način povrata, koji ne povlači nikakve troškove. Ukoliko Prodavatelj nije predložio da sam preuzme Proizvod od potrošača, može pričekati s povratom uplata primljenih od potrošača do trenutka povrata Proizvoda ili dostavljanja dokaza o slanju od strane Potrošača, u zavisnosti od čega javlja ranije.
  6. Potrošač je dužan da odmah vrati Proizvod Prodavcu, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od trenutka kada je odustao od ugovora, ili ga dostaviti licu koje je Prodavac ovlastio na prijem, osim ako Prodavac je predložio da sam primi Proizvod. Za održavanje roka dovoljno je vratiti Proizvod prije isteka. Potrošač može vratiti Proizvod na sljedeću adresu: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Ujedinjeno Kraljevstvo.
  7. Potrošač snosi odgovornost za smanjenje vrijednosti Proizvoda, ako je rezultat upotrebe na način koji prevazilazi metodu neophodnu za prepoznavanje prirode, karakteristika i funkcionisanja Proizvoda.
  8. Mogući troškovi u vezi sa odustajanjem potrošača od ugovora, koje je potrošač dužan platiti:
   1. Ukoliko je potrošač odabrao način isporuke Proizvoda koji nije najjeftiniji, uobičajeni način dostave u Internet prodavnici, Prodavac nije dužan vratiti potrošaču troškove koji on dodatno snosi.
   2. Potrošač snosi direktne troškove povrata proizvoda.
   3. U slučaju proizvoda, koji je usluga, čiji je završetak - na izričit zahtjev potrošača - započeo prije isteka roka za raskid ugovora, potrošač, koji ostvaruje pravo na odustajanje od ugovora. Iznos za plaćanje se obračunava srazmjerno obimu ispunjene naknade, računajući cijenu ugovorenu ugovorom ili naknadu. Ako je cijena ili naknada prevelika, osnova za izračunavanje iznosa je tržišna vrijednost ispunjene naknade.
  9. Pravo na odustajanje od ugovora sklopljenog na daljinu ne služi potrošaču u odnosu na sljedeće ugovore:
   1. (1) pružanje usluga, ako je Prodavac uslugu pružio u potpunosti na osnovu izričitog pristanka potrošača, a klijent je prije razmatranja upozoren da nakon njenog ispunjenja od strane Prodavatelja gubi pravo na odricanje. sporazum; (2) kod kojih cijena ili naknada zavise od fluktuacija na finansijskom tržištu, koje Prodavac nije u mogućnosti kontrolisati, a do kojih može doći prije isteka roka za odustajanje od ugovora; (3) kod kojih je predmet razmatranja neprefabrikovani Proizvod, proizveden na osnovu specifikacije potrošača ili koji služi njegovim individualnim potrebama; (4) kod kojih je predmet razmatranja Proizvod koji je podložan brzom pokvarenju ili sa kratkim rokom upotrebe prije; (5) kod kojih je predmet razmatranja Proizvod koji se isporučuje u zatvorenom pakovanju, koji se ne može vratiti nakon otvaranja zbog zdravstvene zaštite ili higijenskih razloga, ako je pakovanje otvoreno nakon pružanja; (6) kod kojih su predmet razmatranja Proizvodi, koji nakon isporuke, s obzirom na njihovu prirodu, postaju trajno povezani sa drugim stvarima; (7) kod kojih su predmet razmatranja alkoholna pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju kupoprodajnog ugovora, a do čije odredbe može doći tek po isteku 30 dana, a čija vrijednost zavisi od kretanja na tržištu. , nad kojim Prodavac nema kontrolu; (8) u kojem je potrošač izričito zahtijevao da ga Prodavac posjeti radi hitne popravke ili održavanja; ako Prodavatelj dodatno pruža i druge usluge osim navedenih, koje je potrošač zahtijevao, ili ako Prodavac osim rezervnih dijelova obezbjeđuje druge proizvodeemitira ili održava radove u vezi s dodatnim uslugama ili proizvodima; (9) kod kojih je predmet razmatranja zvučni ili vizuelni snimak, ili kompjuterski softver obezbeđen u zapečaćenom pakovanju, ako je paket otvoren nakon isporuke; (10) obezbjeđivanje časopisa, periodike ili časopisa, osim ugovora o pretplati; (11) zaključen putem javne aukcije; (12) za pružanje usluga u okviru smještaja u druge svrhe osim stambene, prijevoza stvari, zakupa automobila, ugostiteljstva hrane, usluga vezanih za opuštanje, zabavu, sport i kulturna događanja, ako je ugovorom određen datum ili period. pružanja usluge; (13) za pružanje digitalnog sadržaja, koji nije pohranjen na materijalnom nosaču, ako je ispunjenje naknade započeto uz izričit pristanak potrošača prije isteka roka za raskid ugovora i nakon što ga je Prodavac obavijestio o tome. gubitak prava na odustajanje od sporazuma.

ONEBRAND TRADING LIMITED
Chytron, 3
Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus
+48 785 678 687
info@healthlabs.shop