Operater ove internet prodavnice i pružalac usluga je ONEBRAND TRADING LIMITED, adresa Chytron, 3, stan/kancelarija 301 1075, Nikozija, Kipar. Operateru je moguće kontaktirati putem namjenskog obrasca za kontakt koji je dostupan u oznaci: „CONTACT” na Internet stranici Operatora: https://ba.healthlabs.shop/

SADRŽAJ:

 1. OPĆE ODREDBE
 2. ELEKTRONIČKE USLUGE U INTERNET PRODAVNICI
 3. USLOVI ZAKLJUČIVANJA PRODAJNOG UGOVORA
 4. NAČINI I DATUMI PLAĆANJA PROIZVODA
 5. TROŠKOVI, NAČINI I DATUM ISPORUKE PROIZVODA
 6. ŽALBE NA PROIZVODE
 7. POSEBNA GARANCIJA ZADOVOLJSTVA
 8. ODRAKA PRAVA OD SPORAZUMA
 9. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PREDUZETNIKE
 10. KONAČNA RJEŠENJA
 11. PRILOGI
 1. OPĆE ODREDBE

  1. Ova pravila su upućena kako potrošačima, tako i poduzetnicima koji koriste Internet prodavnicu, osim ako pojedinim odredbama Pravilnika nije drugačije određeno i upućeni su samo potrošačima ili poduzetnicima.
  2. Internet prodavnica vrši prodaju dodataka ishrani koji u svetlu zakona o hrani i ishrani (J. Zakona 2006 br. 171 tačka 1225 sa izmenama) ne predstavljaju lek, a namirnice u obliku kapsula, pilula, vrećica s prahom, ampula ili boca sa kapaljkom iu drugim oblicima. Njihova svrha je samo dopuna ishrane Klijenta vitaminima, mineralima ili drugim supstancama sa nutritivnim ili drugim fiziološkim efektom. Dodaci ishrani se prodaju u Internet prodavnici i ne smiju, niti predstavljaju zamjenu za lijekove koje Klijentu prepiše ljekar.
  3. Internet prodavnicom vodi i upravlja Operator, koji nudi proizvode i elektronske usluge, koordinira i vodi kontakte sa Klijentima, organizira potpisivanje kupoprodajnih ugovora, integriše sklapanje kupoprodajnih ugovora sa sistemom naplate naknada i naplaćuje plaćanja na račun. zaključenih kupoprodajnih ugovora.
  4. Strana kupoprodajnog ugovora je Prodavac naveden u Pravilniku. Samo Prodavac snosi odgovornost za ispunjenje Ugovora o prodaji. Operater nije strana Ugovora o prodaji i stoga nije odgovoran za njegovo izvršenje. U vezi sa vođenjem i upravljanjem Internet prodavnicom, Operater djeluje u ime i za račun Prodavca.
  5. Definicije:
   1. Radni dan – svaki dan od ponedjeljka do petka osim onih dana koji su po zakonu slobodni.
   2. FORMULAR ZA NARUDŽBU - Elektronska usluga, interaktivna forma dostupna u Internet prodavnici koja omogućava narudžbu, posebno dodavanjem Proizvoda u elektronsku korpu i navođenjem uslova Ugovora o zakupu, uključujući način isporuke i plaćanja.
   3. KONTAKT OBRAZAC – Elektronska usluga, interaktivna forma, dostupna u Internet prodavnici u bookmarku navedenoj u uvodu propisa, omogućavajući Klijentu da kontaktira Operatora, posebno u pitanjima vezanim za postavljanje pitanja, dobijanje informacija o složenoj Narudžbi , podnošenje prigovora, podnošenje izjave o odustajanju od ugovora;
   4. KLIJENT - (1) fizičko lice sa punom poslovnom sposobnošću, au slučajevima predviđenim opšteobavezujućim zakonima i propisima i fizičko lice koje ima ograničenu pravnu sposobnost; (2) fizičko lice; ili (3) organizaciona jedinica bez pravnog subjektiviteta, koja ima pravnu sposobnost zasnovanu na zakonu; - koji je sklopio ili namjerava sklopiti kupoprodajni ugovor sa Prodavcem, ili koji koristi ili namjerava koristiti elektronski obrazac.
   5. GRAĐANSKI ZAKONIK – građanski zakonik, zakon od 23. aprila 1964. (odnosno 10. maja 2018. J. zakona iz 2018., tačka 1025 sa izmenama).
   6. NEWSLETTER – Elektronska usluga, usluga elektronske distribucije koju pruža Pružalac usluge putem elektronske pošte e-mail, koja omogućava svim Klijentima da od Pružatelja usluga dobiju ciklične sadržaje narednih izdanja biltena koji sadrže informacije o proizvodima, novitetima i promocijama u Internet prodavnicu.
   7. PROIZVOD - pokretna stvar dostupna u Internet prodavnici, a koja je predmet kupoprodajnog ugovora između Klijenta i Prodavca.
   8. PRAVILNIK - ove terms i propise Internet prodavnice.
   9. INTERNET PRODAVNICA - Internet trgovina dostupna na sljedećoj internet adresi: https://ba.healthlabs.shop/ , koji provodi i njime upravlja Operator.
   10. PRODAVAC
   11. OPERATOR/DAVATELJ USLUGE – subjekt naveden u uvodu Uredbe.
   12. UGOVOR O PRODAJI - Ugovor o prodaji proizvoda zaključen ili će biti zaključen između Klijenta i Prodavca putem Internet trgovine.
   13. ELEKTRONSKI SERVIS - usluga koju Operator u ime Klijenta pruža elektronski putem Internet prodavnice.
   14. ZAKON O PRAVIMA POTROŠAČA, ZAKON – označava zakon od 30. maja 2014. o pravima potrošača (J. Zakona br. 2014. tačka 827 sa izmjenama)
   15. NARUDŽBA - Izjava volje klijenta data preko Operatera uz obrazac za narudžbu i namjerava direktno zaključiti Ugovor o prodaji proizvoda sa Prodavcem.
 2. ELEKTRONSKE USLUGE U INTERNET PRODAVNICI

  1. U Internet prodavnici su dostupne sljedeće elektronske usluge: Obrazac za narudžbu i bilten.
   1. Narudžbenica - korištenje Narudžbenice počinje onog trenutka kada Klijent doda prvi Proizvod u elektronsku korpu u Internet prodavnici. Narudžba je napravljena kada Klijent ispuni istovremeno dva naredna koraka - (1) popunjavanjem Obrasca za narudžbu i (2) klikom na polje "Potvrdi kupovinu" na stranici Internet prodavnice, nakon popunjavanja Narudžbenice - do ovog trenutka postoji mogućnost individualne izmjene unesenih podataka (da biste to učinili, slijedite prikazana uputstva i informacije dostupne na stranici Internet trgovine). Potrebno je da Klijent u narudžbenici navede sljedeće lične podatke: ime i prezime, adresu (ulica, kućni broj/stan, poštanski broj, grad, država), elektronsku poštu, broj telefona i podatke u vezi sa Ugovorom o prodaji: Proizvod /s, broj proizvoda, mjesto i način isporuke proizvoda, način plaćanja. Narudžbenica ne predviđa mogućnost imenovanja imena klijenata koji nisu potrošači i njihovih NIP brojeva; u slučaju podnošenja Narudžbenice od strane takvih Klijenta, podatke uključujući ime Klijenta i NIP treba dopuniti putem Kontakt obrasca kako bi bilo moguće izdati relevantnu fakturu sa PDV-om.
    1. Elektronska usluga - Obrazac za narudžbu, pruža se besplatno i ima jedinstvenu prirodu i završava se u trenutku narudžbe putem ovog obrasca ili u trenutku ranijeg prestanka narudžbe i uz njegovu podršku od strane Klijent.
   2. Newsletter – korištenje Newslettera nastaje nakon što se dostavi elektronska pošta, na koju se šalju naredna izdanja Newslettera, u određenom polju Obrasca za narudžbu i pri davanju saglasnosti za primanje takvih vijesti, koje se zahtijevaju u ovom forma .
    1. Elektronska usluga biltena je besplatna na neograničeno vrijeme. Klijent ima mogućnost, u bilo koje vrijeme i bez navođenja razloga, da se odjavi iz Newslettera (ostavka na bilten) klikom na odgovarajući link vidljiv u svakom biltenu ili putem obrasca za kontakt.
   3. Kontakt forma - ova usluga omogućava kontaktiranje Operatera i zahtijeva odabir predmeta za koji Klijent kontaktira i davanje elektronske pošte, kojom Operater ili Prodavac mogu kontaktirati Klijenta. Obrazac također omogućava širi opis razloga kontakta (uključujući na primjer davanje izjave ili postavljanje pitanja) i dodavanje priloga.
    1. Elektronska usluga obrasca za kontakt je besplatna i ima jedinstvenu prirodu i završava se u trenutku klika na ikonu “Pošalji” ili u trenutku kada Klijent ranije prestane da koristi ovaj obrazac.
  2. Tehnički uslovi neophodni za saradnju sa teleinformatičkim sistemom, koji Pružalac usluge koristi: (1) računar, laptop ili drugi multimedijalni uređaj sa pristupom Internetu; (2) pristup elektronskoj pošti; (3) Internet pretraživač: Mozilla Firefox u verziji 17.0 i novijim, Internet Explorer u verziji 10.0 i novijim, Opera u verziji 12.0 i novijoj, Google Chrome u verziji 23.0. i novije, Safari u verziji 5.0 i novijim, Microsoft Edge u verziji 25.10586.0.0 i novijim; (4) preporučena minimalna rezolucija ekrana: 1024x768; (5) prebacivanje u Internet pretraživaču opcije za čuvanje fajlova kolačića i servisiranje Javascript-a.
  3. Klijent je dužan da koristi Internet prodavnicu na način koji je u skladu sa zakonom i dobrim običajima, uz poštovanje ličnih prava i autorskih prava i intelektualne svojine Primaoca i trećih lica. Klijent je dužan da unese podatke u skladu sa stvarnim stanjem. Klijentu je zabranjeno da daje nezakonit sadržajt.
  4. Način postupanja po žalbama koje se odnose na elektronske usluge:
   1. Prigovore u vezi sa pružanjem elektronskih usluga od strane Pružaoca usluga i druge reklamacije vezane za rad Internet prodavnice (isključujući postupak reklamacije proizvoda, koji je naznačen u tački 6. Uredbe) Klijent može podnijeti Operateru. putem Kontakt forme.
  5. Preporučuje se da Klijent u opisu reklamacije navede sljedeće informacije: (1) podatke i okolnosti koje se tiču ​​predmeta prigovora, posebno vrstu i datum neusklađenosti; (2) potraživanja Klijenta; i (3) kontakt podatke podnosioca žalbe; (4) broj narudžbe - to će olakšati pregled reklamacije od strane Pružaoca usluga. Zahtjevi navedeni u prethodnoj rečenici su samo preporuke i ne utiču na djelotvornost podnesenih pritužbi drugačije nego u preporučenom opisu.
  6. Odgovor Pružaoca usluga na prigovor se javlja odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od podnošenja žalbe.
 3. USLOVI ZAKLJUČIVANJA PRODAJNOG UGOVORA

  1. Zaključivanje kupoprodajnog ugovora između Klijenta i Prodavca odvija se na način naveden u tački 3. Pravilnika.
  2. Cijena proizvoda u odgovarajućoj valuti bit će vidljiva na web stranici Internet trgovine i uključuje poreze. Klijent se na stranicama Internet trgovine obavještava o cijeni i porezima za Proizvod koji je predmet Narudžbe (također naknade za transport, nabavku i poštarinu) i o drugim troškovima, a ukoliko ih je nemoguće utvrditi visinu naknada - o obavezi plaćanja - u trenutku izdavanja Narudžbe, kao iu trenutku kada Klijent izjavi svoju namjeru da bude vezan Ugovorom o prodaji.
  3. Informacije sadržane na svim stranicama Internet trgovine ne predstavljaju ponudu u skladu sa čl. 66 § 1 Građanskog zakonika, već samo poziv za sklapanje kupoprodajnog ugovora.
  4. Procedura sklapanja kupoprodajnog ugovora u Internet prodavnici sa narudžbenicom
   1. Sklapanje kupoprodajnog ugovora između Klijenta i Prodavca nastaje nakon ranijeg podnošenja narudžbi od strane Klijenta u Internet prodavnici, u skladu sa tačkom 2.1.1. Uredbe, potvrdom Operatora da je primio na kompletiranje, a nakon prihvatajući odredbe Pravilnika.
   2. Kada je narudžba napravljena, Operater odmah potvrđuje njen prijem, a zatim prihvaća narudžbu da bi je izvršio Prodavac. Potvrda prijema Narudžbe i njenog prihvatanja za završetak se dešava tako što Operator pošalje odgovarajući e-mail Klijentu, na adresu koju je Klijent dao prilikom izrade Narudžbe, a koja sadrži najmanje izjave Prodavca o prijemu Narudžbe, njenom prihvatanju. i potvrdu o sklapanju kupoprodajnog ugovora. U trenutku kada Klijent primi gore navedeni e-mail, zaključen je kupoprodajni ugovor između Klijenta i Prodavca.
  5. Čuvanje, osiguranje i dostavljanje Klijentu sadržaja zaključenog kupoprodajnog ugovora nastaje (1) dostavljanjem ovih Pravila na web stranici Klijenta i (2) slanjem e-maila Klijentu, kao što je navedeno u tački 3.4. 2. Pravilnika. Sadržaj kupoprodajnog ugovora dodatno se pohranjuje i osigurava u IT sistemu Internet prodavnice Prodavca
  6. Uredba je dostupna na web stranici Internet prodavnice, ali je na zahtjev Klijenta Operater dostavlja i na način koji će omogućiti Klijentima da je pribave, reprodukuju i snime sadržaj slanjem u PDF formatu na elektronska pošta koju je naznačio Klijent. Dokument u PDF obliku može se čitati putem odgovarajuće aplikacije, na primjer kao što je Adobe® Reader, koja se može besplatno preuzeti sa www.adobe.com. Istovremeno, Pravilnik se Klijentu daje za preuzimanje u PDF formatu, sa Internet prodavnice, prilikom izrade Narudžbi. Dodatna provjera podataka Kupca koja prethodi slanju relevantne e-mail poruke sa potvrdom prijema Narudžbe može se obaviti telefonom. Po prijemu gore navedene e-mail poruke od strane Kupca zaključuje se kupoprodajni ugovor između Kupca i Prodavca.
 4. NAČINI I DATUMI PLAĆANJA PROIZVODA

  1. Sva plaćanja na račun Ugovora o prodaji prikuplja Operater u ime i za račun Prodavca. Operater obezbeđuje Klijentu sledeće načine plaćanja po osnovu Ugovora o prodaji:
   1. uplata u gotovini po prijemu paketa.
   2. elektronsko plaćanje i plaćanje karticama putem sistema Dotpay.pl, Klarna.com, Paysera i PayPal.com.
    1. Transakcije izvršene elektronski i karticom podmiruju se prema izboru Klijenta putem Dotpay.pl, Klarna.com ili PayPal.com. Elektronska plaćanja i kartična plaćanja servisiraju:
     1. Dotpay.pl – kompanija DOTPAY S.A. sa sjedištem u Krakovu u ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, registar u registru preduzetnika pod br. KRS 0000296790 koji vodi Okružni sud za Krakov-Śródmieście, udeo kapitala u Državnom registru suda u Krakou iznos od 4.000.000,00 PLN, uplaćen kapital 4.000 000,00 PLN.
     2. Klarna.com- Klarna Bank AB (publ.), švedska advokatska kompanija, na sledećoj adresi: Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska, tel: +46 8 120 120 00, faks: +46 8 120 120 99 , e-mail: service@klarna.co.uk, registrovana u švedskom registru kompanija pod brojem 556737-0431, ovlaštena za vođenje finansijske djelatnosti od strane Finansinspektionen.
     3. Paysera - "Paysera LT", UAB, litvanska advokatska kompanija, pod sljedećom adresom: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mėnulio g. 7, Litvanija, registrovana pod brojem 300060819, čiji su podaci prikupljeni i zaštićeni u Registru pravnih lica Republike Litvanije.
     4. PayPal.com – PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. sprat 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg.
  2. Datum plaćanja:
   1. U slučaju da se Klijent odluči za plaćanje bankovnim transferom, elektronskim plaćanjem ili karticom, Klijent je dužan izvršiti uplatu u roku od 7 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora o prodaji.
   2. U slučaju da Klijent odluči da plati na prijemu paketa, Klijent je dužan da plati na prijemu paketa.
 5. TROŠKOVI, METODE I DATUM ISPORUKE PROIZVODA

  1. Dostava proizvoda je dostupna na teritoriji Evropske unije.
  2. Dostava proizvoda Klijentu se naplaćuje, osim ako Ugovorom o prodaji nije drugačije određeno. Troškovi isporuke proizvoda (uključujući naknade za transport, dostavu i poštanske usluge) su naznačeni Klijentu na stranicama Internet prodavnice, u informativnom bookmarku o troškovima dostave i prilikom izrade Narudžbe, takođe u trenutku kada je Klijent izražava svoju namjeru da bude vezan kupoprodajnim ugovorom.
  3. Prodavac obezbeđuje Klijentu sledeće načine isporuke ili prijema proizvoda:
   1. kurir ili
   2. kurir plaća prilikom isporuke.
  4. Vrijeme isporuke proizvoda Klijentu je 7 radnih dana, osim ako je kraći period naveden u datom opisu proizvoda ili je kraći rok dat prilikom izrade Narudžbe. U slučaju proizvoda sa različitim uslovima isporuke, rok isporuke je najduži predviđeni rok, ali ne može biti duži od 7 radnih dana. Početak roka isporuke Proizvoda klijentu računa se na sljedeći način:
   1. U slučaju da Klijent odabere način plaćanja bankovnim transferom, elektronskim plaćanjem ili platnom karticom - od trenutka odobrenja bankovnog računa ili računa za poravnanje Operatora.
   2. U slučaju da Klijent odabere plaćanje pouzećem - od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 6. ŽALBE NA PROIZVODE

  1. Osnova i obim odgovornosti Prodavca prema Klijentu, ako prodati Proizvod ima fizički ili pravni nedostatak (garanciju) navedeni su u opšte obavezujućim odredbama zakona, posebno u Građanskom zakoniku (čl. 556-576 Građanskog zakona). kod).
  2. Prodavac je dužan da Klijentu obezbedi proizvod bez nedostataka. Detaljne informacije o odgovornosti Prodavca za nedostatke Proizvoda i pravima Klijenta navedene su na web stranici Internet trgovine, u oznakama za reklamacije.
  3. Prigovor Klijent treba podnijeti Operatoru. Prigovor se može podnijeti elektronskim putem putem Kontakt forme.
  4. Preporučuje se da Klijent u opisu reklamacije navede sledeće informacije: (1) podatke i okolnosti u vezi sa predmetom reklamacije, posebno vrstu i datum kvara; (2) traženje metode usklađivanja Proizvoda sa Ugovorom o prodaji ili izjavom o smanjenju cijene ili odustajanju od Ugovora o prodaji; (3) kontakt podatke podnosioca žalbe i (4) broj narudžbe - to će olakšati i ubrzati razmatranje reklamacije od strane Prodavca. Zahtjevi navedeni u prethodnoj rečenici su samo preporuke i ne utiču na djelotvornost podnesenih pritužbi drugačije nego u preporučenom opisu.
  5. Prodavac će odgovoriti na prigovor Klijenta odmah, a najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana podnošenja reklamacije. O načinu rješavanja uloženog prigovora Prodavac će pojedinačno obavijestiti Klijenta ili će to učiniti preko Operatera. Ukoliko je Klijent, koji je potrošač, zahtijevao zamjenu stvari ili otklanjanje kvara ili dao izjavu o sniženju cijene, do s.navodeći iznos za koji se cijena umanjuje, a Prodavac nije odgovorio na reklamaciju u roku od 14 kalendarskih dana, smatra se da je tužbu priznao kao razuman.
  6. Klijent, koji ostvaruje prava iz garancije, dužan je da pokvareni proizvod dostavi na adresu: Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus. U slučaju Klijenta koji je potrošač, trošak pružanja Proizvoda snosi Prodavac, u slučaju Klijenta koji nije potrošač trošak isporuke snosi Klijent.
 7. POSEBNA GARANCIJA ZADOVOLJSTVA

  1. Prodavac daje posebnu garanciju zadovoljstva koja se sastoji u tome da u slučaju da Klijent nije zadovoljan proizvodom, ima pravo da da ponudu za raskid Ugovora o prodaji. U slučaju da je Ugovor o prodaji pokrivao više od jednog proizvoda i Klijent je ovlašten da koristi Posebnu garanciju Zadovoljstvo samo u odnosu na određene Proizvode obuhvaćene ovim Ugovorom, kada će ponuda za raskid Ugovora o prodaji biti samo djelomična i odnosiće se samo na na takve određene proizvode.
  2. Klijent naveden u tački 7.1. imaće pravo da koristi Posebnu garanciju u roku od 21 dana od datuma navedenog u tački 5.4 Uredbe.
  3. Klijent naveden u tački 7.1. će imati pravo da koristi Posebnu garanciju zadovoljstva samo jednom u odnosu na svaki od ponuđenih proizvoda. Posebna garancija zadovoljstva odnosi se samo na prvi kupoprodajni ugovor, čiji je predmet bio dati proizvod i ne pokriva svaki sljedeći kupoprodajni ugovor, čiji je predmet takav proizvod.
  4. Klijent naveden u tački 7.1. imaće pravo da koristi Posebnu garanciju zadovoljstva samo u slučaju da su ispunjeni sledeći uslovi:
   1. Klijent je koristio Proizvod barem jednom;
   2. Klijent je koristio Proizvod u skladu sa priloženim smjernicama za korištenje, a posebno nije prekoračio preporučene doze Proizvoda,
  5. Za korištenje Posebne garancije zadovoljstva, Klijent naveden u tački 7.1. treba:
   1. dostavite relevantnu izjavu o namjeri korištenja posebne garancije zadovoljstva putem kontakt forme,
   2. navedite sljedeće podatke putem Kontakt obrasca: broj narudžbe, ime i prezime, ulica i kućni broj, grad, poštanski broj, broj telefona koji ste dobili prilikom narudžbe, broj bankovnog računa, broj kupljenih paketa, ukupan iznos kupovine, datum isporuke, datum narudžbe, težina prije tretmana, težina nakon tretmana, broj unesenih kalorija dnevno, količina unesene tekućine dnevno, opis upotrebe proizvoda, uočeni efekti suplementa Samo podnošenjem svega navedenog izjave i završetak aktivnosti će biti ekvivalentni davanju ponude za raskid Ugovora o prodaji.
  6. Operator će u roku od 30 dana od dana davanja izjava i dostavljanja podataka navedenih u tački 7.5 analizirati poslatu ponudu i podatke i obavijestiti Klijenta o prihvatanju ili odbijanju.
  7. U slučaju da Klijent koristi Posebnu garanciju zadovoljstva, Prodavac će Klijentu vratiti cijenu ovog Proizvoda, ali isključujući troškove isporuke Proizvoda. U slučaju da je Klijent naveden u tački 7.1. na osnovu jednog kupoprodajnog ugovora, kupio više od jednog proizvoda, tada će mu Prodavac vratiti samo cijenu jednog artikla proizvoda. Povrat cijene će se dogoditi u roku od 14 dana od obavještavanja Klijenta o prihvatanju ponude Ugovora o prodaji.
  8. Odredbe ove stavke ne odnose se niti mijenjaju odredbe zakona ili odredbi Pravilnika o odgovornosti Prodavca za nedostatke takvih stvari.
 8. OTKAZIVANJE PRAVA OD SPORAZUMA

  1. Potrošač, koji je sklopio ugovor na daljinu, može odustati od ugovora u roku od 14 kalendarskih dana bez navođenja razloga i bez snošenja troškova, osim troškova navedenih u tački 9.8. Uredbe. Za održavanje roka dovoljno je poslati izjavu prije isteka. Izjavu o odustajanju od ugovora dostaviti Prodavcu direktno ili preko Operatera. Izjava se može podnijeti na primjer:
   1. pismeno na adresu Operatera navedenu u Pravilniku o uvodu; ili
   2. elektronski putem obrasca za kontakt.
  2. Uzorak obrasca odustajanja od ugovora nalazi se u prilogu br. 2 Zakona o pravima potrošača, a dodatno je dostupan u tački 11. Pravilnika i na web stranici Internet prodavnice u obeleživaču koji se odnosi na odustajanje od ugovora. . Potrošač može koristiti obrazac, ali nije obavezan.
  3. Rok za odustajanje od ugovora počinje:
   1. za ugovor, na osnovu kojeg Prodavac izdaje Proizvod i dužan je prenijeti pravo vlasništva na isti (npr. Ugovor o prodaji) - od trenutka preuzimanja Proizvoda u vlasništvo od strane potrošača ili trećeg lica naznačeno od njega, različitog od prevoznika iu slučaju ugovora, koji: (1) pokriva mnoge Proizvode, koji se isporučuju odvojeno, u serijama ili u delovima - od trenutka preuzimanja poslednjeg Proizvoda u vlasništvo, serije ili dela ( 2) sastoji se u redovnom davanju Proizvoda na određeno vrijeme - od trenutka preuzimanja prvog Proizvoda u posjed.
   2. za ostale ugovore - od dana zaključenja Ugovora.
  4. U slučaju odustajanja od ugovora sklopljenog na daljinu, smatra se da ugovor nije zaključen.
  5. Prodavac je dužan da potrošaču, odmah, a najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana prijema izjave potrošača o odustajanju od ugovora, vrati sva plaćanja koja je sam izvršio, uključujući i troškove isporuke proizvoda ( osim dodatnih troškova koji proizlaze iz izbora isporuke datog potrošača, različitog od najjeftinijeg načina isporuke koji je dostupan u Internet prodavnici). Prodavatelj vraća uplatu korištenjem istog načina plaćanja koji koristi potrošač, osim ako je potrošač izričito pristao na drugačiji način povrata, koji ne povlači nikakve troškove. Ukoliko Prodavatelj nije predložio da sam preuzme Proizvod od potrošača, može pričekati s povratom uplata primljenih od potrošača do trenutka povrata Proizvoda ili dostavljanja dokaza o slanju od strane Potrošača, u zavisnosti od čega javlja ranije.
  6. Potrošač je dužan da odmah vrati Proizvod Prodavcu, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od trenutka kada je odustao od ugovora, ili ga dostaviti licu koje je Prodavac ovlastio na prijem, osim ako Prodavac je predložio da sam primi Proizvod. Za održavanje roka dovoljno je vratiti Proizvod prije isteka. Potrošač može vratiti Proizvod na sljedeću adresu: Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus.
  7. Potrošač snosi odgovornost za smanjenje vrijednosti Proizvoda, ako je rezultat upotrebe na način koji prevazilazi metodu neophodnu za prepoznavanje prirode, karakteristika i funkcionisanja Proizvoda.
  8. Mogući troškovi povezani s potrošačevim odustajanjem od ugovorant, koje je potrošač dužan platiti:
   1. Ukoliko je potrošač odabrao način isporuke Proizvoda koji nije najjeftiniji, uobičajeni način dostave u Internet prodavnici, Prodavac nije dužan vratiti potrošaču troškove koji on dodatno snosi.
   2. Potrošač snosi direktne troškove povrata proizvoda.
   3. U slučaju proizvoda, koji je usluga, čiji je završetak - na izričit zahtjev potrošača - započeo prije isteka roka za raskid ugovora, potrošač, koji ostvaruje pravo na odustajanje od ugovora. Iznos za plaćanje se obračunava srazmjerno obimu ispunjene naknade, računajući cijenu ugovorenu ugovorom ili naknadu. Ako je cijena ili naknada prevelika, osnova za izračunavanje iznosa je tržišna vrijednost ispunjene naknade.
  9. Pravo na odustajanje od ugovora sklopljenog na daljinu ne služi potrošaču u odnosu na sljedeće ugovore:
   1. (1) pružanje usluga, ako je Prodavac uslugu pružio u potpunosti na osnovu izričitog pristanka potrošača, a klijent je prije razmatranja upozoren da nakon njenog ispunjenja od strane Prodavatelja gubi pravo na odricanje. sporazum; (2) kod kojih cijena ili naknada zavise od fluktuacija na finansijskom tržištu, koje Prodavac nije u mogućnosti kontrolisati, a do kojih može doći prije isteka roka za odustajanje od ugovora; (3) kod kojih je predmet razmatranja neprefabrikovani Proizvod, proizveden na osnovu specifikacije potrošača ili koji služi njegovim individualnim potrebama; (4) kod kojih je predmet razmatranja Proizvod koji je podložan brzom pokvarenju ili sa kratkim rokom upotrebe prije; (5) kod kojih je predmet razmatranja Proizvod koji se isporučuje u zatvorenom pakovanju, koji se ne može vratiti nakon otvaranja zbog zdravstvene zaštite ili higijenskih razloga, ako je pakovanje otvoreno nakon pružanja; (6) kod kojih su predmet razmatranja Proizvodi, koji nakon isporuke, s obzirom na njihovu prirodu, postaju trajno povezani sa drugim stvarima; (7) kod kojih su predmet razmatranja alkoholna pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju kupoprodajnog ugovora, a do čije odredbe može doći tek po isteku 30 dana, a čija vrijednost zavisi od kretanja na tržištu. , nad kojim Prodavac nema kontrolu; (8) u kojem je potrošač izričito zahtijevao da ga Prodavac posjeti radi hitne popravke ili održavanja; ako Prodavatelj dodatno pruža druge usluge osim gore navedenih, koje je potrošač zahtijevao, ili ako Prodavatelj obezbjeđuje druge Proizvode osim rezervnih dijelova potrebnih za popravke ili radove održavanja u odnosu na dodatne usluge ili Proizvode; (9) kod kojih je predmet razmatranja zvučni ili vizuelni snimak, ili kompjuterski softver obezbeđen u zapečaćenom pakovanju, ako je paket otvoren nakon isporuke; (10) obezbjeđivanje časopisa, periodike ili časopisa, osim ugovora o pretplati; (11) zaključen putem javne aukcije; (12) za pružanje usluga u okviru smještaja u druge svrhe osim stambene, prijevoza stvari, zakupa automobila, ugostiteljstva hrane, usluga vezanih za opuštanje, zabavu, sport i kulturna događanja, ako je ugovorom određen datum ili period. pružanja usluge; (13) za pružanje digitalnog sadržaja, koji nije pohranjen na materijalnom nosaču, ako je ispunjenje naknade započeto uz izričit pristanak potrošača prije isteka roka za raskid ugovora i nakon što ga je Prodavac obavijestio o tome. gubitak prava na odustajanje od sporazuma.
 9. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PREDUZETNIKE

  1. Ova tačka Pravilnika i odredbe sadržane u njoj odnose se samo na Klijente, koji nisu potrošači.
  2. Prodavac ima pravo odustati od Ugovora o prodaji zaključenog sa Klijentom, koji nije potrošač, u roku od 14 kalendarskih dana od dana zaključenja. Izjavu u ovom obimu može podnijeti i Operator. Odustajanje od Ugovora o prodaji u ovom slučaju može nastupiti bez navođenja razloga i ne snosi potraživanja u odnosu na Prodavca.
  3. U slučaju Klijenta, koji nisu potrošači, Prodavac ima pravo ograničiti dostupne načine plaćanja i također zahtijevati plaćanje unaprijed u cijelosti ili djelimično, nezavisno od načina plaćanja koji je odabrao Klijent i činjenice da sklapanje kupoprodajnog ugovora.
  4. U trenutku izdavanja Proizvoda od strane Prodavača prevozniku, Klijent, koji nije potrošač, stiče pogodnosti i naknade vezane za Proizvod i opasnost od slučajnog gubitka ili oštećenja Proizvoda. U tom slučaju Prodavac neće snositi odgovornost za gubitak ili oštećenje Proizvoda koje je nastalo od trenutka preuzimanjae za transport do izdavanja Klijentu i za kašnjenje u transportu paketa.
  5. U slučaju da se Proizvod šalje Klijentu putem prevoznika, Klijent, koji nije potrošač, dužan je da pregleda pošiljku u vreme i na način koji je predviđen za pakete ove vrste. Ako izjavi da je prilikom transporta došlo do oštećenja ili gubitka dijela Proizvoda, dužan je poduzeti sve druge radnje neophodne za utvrđivanje odgovornosti prijevoznika.
  6. U skladu sa čl. 558 § 1 Građanskog zakonika isključena je odgovornost Prodavca po osnovu garancije za Proizvod prema Klijentu koji nije potrošač.
  7. U slučaju Klijenta, koji nisu potrošači, Pružalac usluge može odustati od ugovora o pružanju Elektronske usluge sa trenutnim dejstvom slanjem relevantne izjave Klijentu.
  8. Odgovornost Pružaoca usluga ili Prodavca u odnosu na Klijenta, koji nije potrošač, bez obzira na pravni osnov, ograničena je - kako u okviru jednog potraživanja, tako i za sva potraživanja u zbiru - do iznosa plaćene cijene i cijene dostave na račun Ugovora o prodaji, ali najviše do iznosa od tisuću PLN. Pružalac usluga/Prodavac snosi odgovornost u odnosu na Klijenta koji nije potrošač samo za tipične štete predvidljive u trenutku sklapanja ugovora i ne snosi odgovornost po osnovu izgubljene dobiti u odnosu na Klijenta, koji nije potrošača.
  9. Svi sporovi, koji mogu nastati između Prodavca ili Pružaoca usluga i Klijenta, koji nije potrošač, predmet su suda, nadležnog u okrugu sjedišta Prodavca/Pružaoca usluga, u slučaju spora sa Prodavcem , ili Pružalac usluga, u slučaju spora sa Dobavljačem usluga.
 10. KONAČNA RJEŠENJA

  1. Pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka regulisana su Politikom privatnosti koja je dostupna na Internet stranici Operatora naznačenom u uvodu Uredbe.
  2. Sporazumi koje sklapa Internet prodavnica sklapaju se na poljskom jeziku.
  3. Promjena propisa:
   1. Operator zadržava pravo izmjena i dopuna Pravilnika iz važnih razloga: promjena odredbi zakona; promjena načina plaćanja i isporuke - u obimu u kojem takve promjene utiču na ispunjenje odredaba ovog pravilnika.
   2. U slučaju zaključivanja ugovora na osnovu ovog pravilnika, trajnog karaktera, propis je obavezujući za Klijenta, ako su ispunjeni uslovi navedeni u čl. 384 i 384[1] Građanskog zakonika, odnosno Klijent je uredno obaviješten o promjenama i nije odustao od ugovora u roku od 14 kalendarskih dana od dana obavještenja. U slučaju da promjena Pravilnika rezultira uvođenjem novih naknada ili povećanjem postojećih, Klijent, koji je potrošač, ima pravo odustati od ugovora.
   3. U slučaju sklapanja, na osnovu ovih Pravilnika, ugovora drugačije prirode od trajnih ugovora (kao što je Ugovor o prodaji), izmjene Pravilnika ni na koji način neće narušiti stečena prava Klijenta, koji su potrošači prije datuma Sprovođenje izmjena Pravilnika, a posebno promjena Pravilnika neće uticati na podnesene Narudžbe i već zaključene ili zaključene Ugovore o prodaji.
  4. U pitanjima koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primenjuju se opšte obavezujuće odredbe poljskog zakona, posebno: Građanski zakonik; zakon o pružanju usluga elektronskim putem od 18. jula 2002. (J. zakona iz 2002. tačka 1204 sa izmjenama); za kupoprodajne ugovore zaključene do 24. decembra 2014. godine sa klijentima koji su potrošači - odredbe zakona o zaštiti određenih prava potrošača i odgovornosti za štetu uzrokovanu takvim štetnim proizvodom od 2. marta 2000. godine (J. Zakona iz 2000. br. 22 tačka 271 sa izmjenama) i Zakon o posebnim uslovima potrošačke prodaje i o izmjeni Građanskog zakonika od 27. jula 2002. (J. zakona iz 2002. br. 141 tačka 1176 sa izmjenama); za kupoprodajne ugovore zaključene do 25. decembra 2014. godine sa klijentima koji su potrošači - odredbe zakona o pravima potrošača od 30. maja 2014. godine (J. Zakona 2014. tačka 827 sa izmjenama); i druge relevantne odredbe opšte obavezujućih zakona.
 11. PRILOZI